Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Vyhledávání
Menu
Úvodní stránka
Poradenská sekce
Spolek Agnis Rosa, z.s.
O nás
Aktuality
Provoz kanceláře poradny
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře
Klientská hodnocení poradny
Naši dárci
Kontakt
Facebook Facebook


Příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo


KOMU JE URČEN

Osobám starším 3 let s těžkým omezením pohybu, s neurologickými diagnózami jako DMO - kvadruparéza = postižení všech 4 končetin nebo diparéza - těžké postižení obou dolních končetin. Na tento příspěvek však dle zákona nedosáhnou žadatelé s DMO hemiparézou - ani děti, ani dospělí.
Dále příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku motorové vozidlo náleží např. lidem s roztroušenou sklerózou nebo po centrální mozkové příhodě, pokud nejsou (právě následkem těchto onemocnění) schopni chůze, jsou ochrnutí nebo na vozíku.
Pokud někdo ujde několik metrů s pomocí chodítka, nejedná se o úplné ochrnutí a NENÍ splněna zakonná podmínka pro udělení příspěvku na motorové vozidlo.
Příspěvek náleží i mentálně postiženým jedincům, pokud mají IQ 35 a níž, tedy trpícím hlubokou mentální retardací. Příspěvek není možné poskytnout žadatelům s mentální retardací středně těžkou ani lehkou.
Příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku motorové vozidlo bývá lékařskou posudkovou komisí přiznán i lidem po závažných úrazech, lidem s poškozením míchy, dětem s těmito diagnózami jménem kterých žádají zákonní zástupci (nejčastěji rodiče), jestliže jsou následkem úrazu ochrnutí nebo trpí tak zvanou parézou dolních končetin. Další možnou skupinu vyhovující zákonným kritériím představují žadatelé trpící ankylózou = ztuhnutím kyčelních kloubů, lidé po amputaci 1 nebo obou dolních končetin ve stehně, ať už nosí protézu nebo ne (v obou případech). Žadatelům, kterým je po amputaci nohy vidět koleno a další části, však příspěvek dle vyhlášky NENÁLEŽÍ.
Je-li v jedné rodině více dětí s vážným zdravotním (pohybovým) postižením, je možné podat 2 žádosti o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku motorové vozidlo, na každé dítě zvlášť. Žádosti budou posudkovým lékařem posuzovány odděleně. Pokud vznikne ze zdravotního stavu nárok oběma (více) dětem, výše obou přiznaných příspěvků se sčítá a budou použity k nákupu 1 vozidla. (V technickém průkazu budou následně všechny děti, kterým byl příspěvek přiznán, zapsány jmenovitě jako majitelé téhož vozu, provozovatelem bude 1 z rodičů.)


KDE ŽÁDÁME

Na automobil nepřispívá postiženým žádná zdravotní pojišťovna.
Žádáme výhradně na úřadu práce dle místa trvalého bydliště.
Všichni hendikepovaní žadatelé z Brna žádost podávají na ÚP Křenová 25.


VÝŠE PŘÍSPĚVKU A NÁROK NA NĚJ

Příspěvek je přiznáván úřadem práce na dobu 7 let. Maximální výše činí 200 000 Kč a vždy záleží na zdravotním stavu žadatele.
Stejně tak, je-li žadatelem nezletilé dítě (zákonný zástupce), které splňuje zákonem daná kritéria zdravotního stavu, dostává od spádového úřadu práce automaticky 200 000 Kč.
Je přitom nutné využít celý příspěvek na nákup vozidla. Zcela korektní využití příspěvku na zvláštní kompenzační pomůcku motorové vozidlo nastává i v případě, pokud kupní cena vozu je například 180 000 Kč a 60 000 Kč je k tomu plus DPH. Důležité a směrodatné je, že celková cena vozu přesahuje přiznáný příspěvek
200 000 Kč.
Je však metodicky nepřípustné a zcela proti pravidlům příspěvku, aby žadateli byl přiznán 200 000 Kč příspěvek a on zakoupil vozidlo v celkové hodnotě 180 000 Kč a za 20 000 Kč pořídil doplňky, jako třeba pneumatiky či pojištění vozidla.Toto není v praxi možné.

O nároku na příspěvek rozhoduje lékařská posudková komise (LPK). Ta v posudku vychází ze stanovených posuzovacích kritérií, která de fakto porovnává s kompletní zdravotní dokumentací, kterou si vyžádá od Vašeho obvodního lékaře. Zdůrazňuji: toto je velmi zjednodušené vyjádření.

Pro nárok na příspěvek na motorové vozidlo ani na jinou kompenzační pomůcku není podmínkou být držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P. O příspěvek na motorové vozidlo tedy můžete požádat, i když nevlastníte, nemáte podanou žádost nebo nemáte započaté řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením a příspěvek na mobilitu.
Držitelství průkazu (zpravida jen ZTP/P) může mít vliv pouze na slevu z konečné ceny od prodejce vozidla.


JAK VŠE PROBÍHÁ

Jakmile vyplníte a odevzdáte na ÚP Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku, záležitost je zahájena. Vyřízení trvá cca 3 měsíce.
Během této doby Vás úřad práce písemně zkontaktuje s Vyrozuměním o přerušení řízení. Na tento dopis nijak nereagujte, je pro Vás jen informací, že lékařská posudková komise (LPK) sbírá kompletní podklady o Vašem zdravotním stavu.
Je proto důležité, aby Váš praktický lékař měl u sebe veškerou Vaši zdravotní dokumentaci, od všech specialistů, u níž se léčíte. Právě a jedině od něj bude LPK záznamy požadovat za účelem posouzení nároku na tento příspěvek.


VÝPLACENÍ PENĚZ PŘIZNANÉHO PŘÍSPĚVKU

Jakmile bude Vaše kladné rozhodnutí pravomocné, úřad práce posílá peníze. Právní moci nabývá rozhodnutí 15.den od doručení, respektive od převzetí Vámi. Den převzetí je nultý, počítáno včetně víkendů.
Nejpozději však peníze obdržíte do konce kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž se rozhodnutí stalo pravomocným.
Př. Rozhodnutí jste si převzal/a 27. 1. 2020. Pravomocně bude 11. 2. Peníze byste měl/a mít na Vašem účtu cca do týdne, tj. 18. 2., nejpozději však až do 31. 3. 2020.

Toto platí také pro výplatu peněz za ostatní kompenzační pomůcky.


POVINNOSTI ŽADATELE

Pokud Vám byl v minulosti přiznán příspěvek na motorové vozidlo, o nový příspěvek smíte ÚP požádat až po uplynutí 7 let od data poukázání finančních prostředků z úřadu práce na Váš účet.

Koupě nového vozu musí proběhnout do 3 měsíců od přijetí peněz na účet.
Víte-li, že se Vám tato lhůta nepodaří, z jakýchkoli příčin dodržet, je nutno zkontaktovat ÚP, vysvětlit situaci, písemně požádat o prodloužení hlůty a uvést také předpokládané datum koupě vozidla.

Pokud Vaše kupní smlouva neobsahovala údaje o způsobu platby (např. v hotovosti nebo oproti podpisu), máte jako příjemce příspěvku na zvláštní kompenzační pomůcku - motorové vozidlo tuto povinnost: do 3 měsíců od připsání peněz z úřadu práce na účet doložit, že celá přiznaná částka byla opravdu využita k nákupu vozidla. Při platbě bankovním převodem je takovým uznatelným dokladem výpis z elektronického bankovnictví anebo orazítkované potvrzení z Vaší banky.

Na povinnost doložení využítí příspěvku právě ke svému účelu je žadatel písemně upozorněn již v rozhodnutí a poté si ji musí sám ohlídat.

Jesliže potvrzení o platbě zapomenete dodat, spádový úřad práce Vás potom písemně zkontaktuje s upozorněním, abyste tak učinil/a dodatečně.

Pokud byl v kupní smlouvě způsob platby specifikován, žadné pozdější potvrzení není úřadem práce vyžadováno.

Z hlediska ÚP není rozhodující, zda příspěvek použijete na koupi vozu zcela nového či ojetiny. Celá přiznaná finanční částka však musí být použita výhradně na nákup automobilu. Např. Vám bude přiznáno 168 000 Kč. Nelze pořídit starší vůz v ceně 165 000 a za zbylé 3000 KČ koupit pojištění vozu ani pneumatiky. V tomto případě bude spádový úřad práce vyžadovat vrácení 3000 Kč.


MOTOROVÉ VOZIDLO S NEZLETILÝM MAJITELEM A ROZDÍLNÉ TRVALÉ BYDLIŠTĚ RODIČŮ

Motorové vozidlo je kompenzační pomůckou Vašeho dítěte, kterému bylo přiznáno. Dítě má povinnost vozidlo využívat alespoň po dobu 7 let. Pomůcka má sloužit ke kompenzaci zdravotního omezení/postižení a má zajistit dítěti veškeré potřeby a určitou životní úroveň.
Mají-li řidiče rozdílný fyzický, skutečný pobyt anebo rozdílné trvalé bydliště, je nutné se na pravidlech užívání vozidla dohodnout. Není důležité, zda dohoda bude písemná nebo pouze ústní. Má být taková, aby byla splněna povinnost dítěte auto s příspěvkem úřadu práce pravidelně užívat a být jím tedy přepravováno. To znamená zajistit, aby bylo vozidlo Vašemu společnému dítěti nepřetržitě k dispozici.
V praxi je tedy nutná dohoda mezi oběma rodiči. Pokud je problémová komunikace, důrazně doporučujeme najít vhodného mediátora.Tedy někoho, kdo vám pomůže se domluvit a najít vhodné řešení situace. Je možné v této záležitosti kontaktovat třeba pracovníka Oddělení sociálně-právní ochrany dítěte dle trvalého bydliště syna nebo dcery.
Nedoporučujeme obracet se na úřad práce, protože hrozí nutnost vrácení poměrné části příspěvku na motorové vozidlo nebo celou přiznanou částku kvůli nesprávnému používání pomůcky.


PRODEJCE

výběr vozidla i jeho konečná kupní cena je však zcela věcí Vaší jako nového majitele, stejně tak jako oslovení vhodného prodejce.
Prodejci automobilů hendikepovaným zákazníkům s průkazem ZTP/P (nikoli jen ZTP) často poskytnou určitá procenta slevy z kupní ceny (cca 16%). Pokud slevu na ZTP/P nenabídnou sami, informujte se.

V Brně lze doporučit např. firmu Agrotec se sídlem v Brně - Modřicích, nedaleko Olympie.
Prodejci mají dlouholeté zkušenosti s prodejem aut hendikepovaným a pomohou i s dokumentací např. o koupi auta, kterou je Vaší povinností na ÚP zpětně doložit.

Můžete samozřejmě oslovit i jiného prodejce, záleží jen na Vás.
Počítejte s tím, že spolupráce s prodejcem je dlouhodobější. Také Vámi zvolená firma, od níž automobil kupujete, od Vás bude požadovat určité doklady související s hendikepem, jako např. rozhodnutí ÚP o přiznání příspěvku, kopii průkazu OZP a jiné.


VRÁCENÍ DPH

Specifické dotazy ohledně vrácení peněz za DPH z auta je vždy nutné řešit s Vaším správcem daně. Na rozhodnutí o vrácení DPH na tuto osobu najdete konkrétní kontakt.
Pokud jste osobou s hendikepem a byl Vám přiznán příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku motorové vozidlo, finanční úřad dle místa Vašeho trvalého bydliště Vám po koupi zpětně vrátí DPH, když o to požádáte.
Prodejce musí být plátcem DPH a musí Vám o této skutečnosti vystavit písemné potvrzení.
Jak u vozidla zcela nového, tak i u ojetiny činí výše vrácené DPH ze zákona 100%, nejvýše však 100 000 Kč na 1 auto po dobu 7 let. U ojetiny lze žádat vrácení DPH ve výši 100%.
Vrácení DPH finančním úřadem se vztahuje jen na vozidlo, na které byl přiznán příspěvek z úřadu práce.
Nárok na vrácení zaplacené daně může osoba se zdravotním postižením dle zákona uplatnit nejpozději do 3 let od konce kalendářního měsíce, ve kterém obdržela rozhodnutí příslušného úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla, nebo od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo.
Osobám s hedikepem, které zakoupily automobil bez přispění ÚP, se DPH nevrací, i když vlastní průkaz ZTP nebo ZTP/P.

Vrácení DPH finančním úřadem dle trvalého bydliště žadatele je možné pouze u osobního automobilu (na který byl poskytnut příspěvek z úřadu práce).
Vzor žádosti o vrácení DPH k finančnímu úřadu dle trvalého bydliště žadatele naleznete zde.

Nárok na vrácení DPH vzniká pouze u vozidla z bazaru nebo ze salonu (z obchodu), je-li prodejce plátcem DPH. Kupujete-li však ojetinu nebo auto nové od fyzické osoby, není možné od spádového finančního úřadu vrácení DPH požadovat, protože fyzické osoby (obyčejní lidé) zpravidla nebývají plátci DPH.
Toto je jeden z důvodů, proč při přiznaném příspěvku na motorové vozidlo z úřadu práce nákup auta od fyzické osoby (např. od někoho z rodiny) nedoporučujeme. Přicházíte totiž o možnost vrácení DPH.

U žádné jiné kompenzační pomůcky nelze vrácení peněz za DPH požadovat.


PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ KOMPENZAČNÍ POMŮCKU MOTOROVÉ VOZIDLO A NÁKUP AUTA NA LEASING

Při nákupu vozidla na leasing se majitelem vozu nestane klient, ale leasingová společnost, až do doby, dokud není vůz splacen. Z tohoto důvodu nelze příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku motorové vozidlo použít. Bezprostředně po použití příspěvku se totiž klient (oprávněná osoba) musí stát majitelem vozu.


JAK POSTUPOVAT PŘI KOUPI NEBO PRODEJI VOZU S NEZLETILÝM MAJITELEM

Pokud už uplynula doba, po kterou byl přiznán příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku - motorové vozidlo z úřadu práce, vůz je majetkem Vašeho dítěte a smíte ho prodat.

Ke koupi auta, jehož majitelem je svéprávné nezletilé dítě, JIŽ nadále NENÍ NUTNÝ souhlas Okresního soudu s kupní smlouvou.
Souhlas soudu JIŽ NENÍ POŽADOVÁN ani u dětí s mentálním postižením.
Pokud jdete jako rodič registrovat vozidlo s nezletilým majitelem, dřívější rozhodnutí opatrovnického soudu je dnes plně nahrazeno rozhodnutím o přiznání příspěvku na zvláštní kompenzační pomůcku motorové vozidlo z úřadu práce. Toto si tedy vezměte na registr s sebou, a to originál.

Avšak k prodeji a následně i k přepisu vozidla, jehož majitelem je nezletilé dítě, JE nadále souhlas Okresního soudu třeba, i když je dítě svéprávné.

To platí také tehdy, žádáte-li jako opatrovník o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku pro syna nebo dceru, který/á je starší 18 let. V tomto případě je nutný souhlas Okresního soudu vyřídit.
Upozornění: Souhlas opatrovnického soudu s kupní smlouvou se musí vyřídit rovněž v případě, že auto prodáváte až po uplynutí zákonné doby 7 let, pokud je majitelem nezletilé dítě. Spádový úřad práce auto už nezajímá, je plně majetkem rodiny dítěte, přesto je i např. po 9 letech, ve věku 17 let dítěte k prodeji vozu nutný souhlas soudu s kupní smlouvou kvůli přepisu technických průkazů na nového majitele. Bez předchozího souhlasu opatrovnického soudu s kupní smlouvou NEMŮŽE DOJÍT k přepisu vozidla s nezletilým majitelem.
To, zda majitelem vozidla může či nemůže být Vaše nezletilé nebo nesvéprávné dítě, kterému spádový úřad práce přiznal příspěvek na kompenzační pomůcku motorové vozidlo, je přímo závislé na obsahu listiny opatrovníka.
Bohužel se v praxi můžeme setkat se 2 odlišnými metodickými pohledy.
Problematický je pouze prodej, při koupi vozidla s příspěvkem úřadu práce se na opatrivnický soud dle trvalého bydliště dítěte neobracíme.
Z pohledu MPSV:
Jestliže je dítě plně zbaveno svéprávnosti, nemůže nic vlastnit. Proto kupní smlouva k vozidlu nemá být psaná přímo na dítě, jemuž je poukázán příspěvek na vozidlo, ale na jednoho z rodičů.
V technických průkazech má být také rodič uveden jako majitel vozu. Dítě, kterému je poskytnut příspěvek, má být provozovatelem. To v praxi vede k jednodušší cestě při prodeji po 7 a více letech, protože k přepisu vozidla na nového majitele není třeba souhlas opatrovnického soudu.

Z pohledu justice: Absolutně není možné psát dokumentaci k příspěvku na motorové vozidlo ani technické průkazy na jiné jméno, než jméno dítěte jako žadatele o příspěvek.V technickém průkazu je jeden z rodičů provozovatelem.

Celou situaci je možné interpretovat takto:
Jestliže vím, že auto s příspěvkem úřadu práce pro mého nezletilého nebo nesvéprávného syna, dceru, nebudu v budoucnu chtít prodat, na dokumentech bude majitelem rodič dítě v nich bude figurovat pouze jako uživatel, v technickém průkazu bude dítě provozovatelem.
Pokud auto s nezletilým či nesvéprávným majitelem budu chtít po 7 letech prodat, v praxi bývá zpravidla požadován souhlas opatrovnického soudu a na dokumentech by mělo figurovat nezletilé či nesvépravné dítě v roli majitele, avšak nemusí tomu tak být vždy.

V praxi je žádoucí zjistit si ještě před koupí vozidla, na konkrétním registru motorových vozidel daného města, zda k přepisu vozidla s nezletilým či nesvéprávným majitelem a příspěvkem úřadu práce bude třeba souhlas opatrovnického soudu nebo postačí jen originál Rozhodnutí o přiznání příspěvku na motorové vozidlo.

Při zápisu motorového vozidla s nezletilým majitelem do registru vozidel může referentka odělení registru požadovat na originálu rozhodnutí o přiznání příspěvku na motorové vozidlo z úřadu práce razítko o nabytí právní moci. Není to časté, ale je to možné a legitimní.
Pokud by to byl případ oddělení registru vozidel právě ve Vašem městě, nehádejte se. Je nutné vrátit se na úřad práce dle trvalého bydliště majitele vozidla, situaci tam vysvětlit a nechat si originál i případné kopie rozhodnutí o přiznání příspěvku na motorové vozidlo orazit razítkem o nabytí právní moci.
Nebo můžete zkusit navštívit registr vozidel vedlejšího města, zda Vaše vozidlo nezapíší bez tohoto razítka.

Poznámka k této části textu: Poznámka k této části textu: Autorka nevyjadřuje názor ani stanovisko poradny, pouze popisuje metodická úskalí z praxe, a to na základě klientských dotazů.


PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ KOMPENZAČNÍ POMŮCKU MOTOROVÉ VOZIDLO A NÁKUP AUTA ZE ZAHRANIČÍ

Chcete-li z příspěvku zakoupit auto ze zahraničí, je nutné splnit tyto podmínky:
1. musí se jednat o osobní automobil, který bude mít v technickém průkazu zapsánu kategorii M1
2. automobil musí být registrován v ČR
3. Kupní smlouva k vozidlu musí být oficiálně přeložena překladatelskou agenturou a překlad musí být opatřen i tlumočnickou doložkou.
Pokud je kupní smlouva psaná ve slovenštině, oficiální překlad není nutný. U ostatních cizích jazyků však ano.
Cena vozidla uvedená v kupní smlouvě v eurech je úřadem práce vždy přepočítávána na české koruny podle aktuálního kurzu ČNB.


CO DĚLAT, POKUD POTŘEBUJI VOZIDLO S PŘÍSPĚVKEM ÚP PRODAT PŘED UPLYNUTÍM 7 LET

Tato situace nastává třeba tehdy, pokud je autem přepravován člověk, který má nový mechanický vozík a tento se nevejde do současného vozidla.

Nejprve auto prodejte a zajistěte co nejdříve přepis obou technických průkazů na nového majitele. Pokud je majitelem vozidla dospělý zbavený svéprávnosti (je soudem určený opatrovník), bude tato fáze delší, protože k prodeji vozidla, respektive k přepisu vozidla na nového majitele je nutný souhlas opatrovnického soudu.

Poté co nejdříve zkontaktujte úřad práce a oznamte prodej.

Úřad práce vypočítá poměrnou část peněz z příspěvku, kterou je nutné vrátit.

Jakmile je v této věci vydáno rozhodnutí a celý přeplatek vrácen, můžete požádat o nový příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku motorové vozidlo.


CO DĚLAT, POKUD JE VOZIDLO S PŘÍSPĚVKEM ÚP NEPOJÍZDNÉ ČI ZNIČENÉ PŘED UPLYNUTÍM 7 LET

Takto závažnou skutečnost jste povinni co nejdříve hlásit spádovému úřadu práce a doložit také potvrzení (třeba z pojišťovny). Úřad práce následně vyčíslí poměrnou část příspěvku, který budete nuceni vrátit.
Poté můžete požádat o nový příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku - motorové vozidlo.
Úřad práce každé 4 roky kontroluje, zda jsou auta s příspěvkem využívána. Kdybyste nic neoznámil/a a úřad práce by zničení vozidla zjistil až s odstupem při kontrole, byli byste nuceni vrátit celý příspěvek, zaplatit tučnou pokutu a penále.


DALŠÍ ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA MOTOROVÉ VOZIDLO

O další příspěvek na motorové vozidlo lze spádový úřad práce požádat po uplynutí 7 let od data, kdy Vám byly peníze z úřadu práce poukázány na účet nebo složenku.
To v praxi znamená, že byly-li Vám původní peníze připsány na účet 1. 1. 2016, opakovanou žádost smíte dle zákona podat v měsíci únoru 2023.


DALŠÍ ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA KOMPENZAČNÍ POMŮCKU JINOU NEŽ AUTOMOBIL

Pokud žádáte o příspěvek na kompenzační pomůcku, opětovnou žádost lze ke spádovému úřadu práce podat den následující po uplynutí doby 5 let od data na původním rozhodnutí.
Delší 7 léta lhůta platí pouze pro motorové vozidlo.


JAK POSTUPOVAT PŘI ÚMRTÍ ŽADATELE

Pokud žadatel o příspěvek na motorové vozidlo zemřel v době započatého řízení a peníze z příspěvku již obdržel na bankovní účet nebo složenku, nejbližší příbuzní žádné peníze nevracejí. I když zemřelý žadatel již nestihl auto používat.

Jestliže však žadatel o příspěvek na motorové vozidlo zemřel ještě před obdržením peněz na účet, pak je nutné neprodleně kontaktovat úřad práce a celou finanční částku vrátit.

V případě, že žadatel zemřel a vozidlo před svou smrtí užíval, nevzniká nejbližší rodině vůči úřadu práce žádná oznamovací povinnost. Není nutné úřad práce kontaktovat, protože nežádáte o nový příspěvek. Rodina nevrací žádnou poměrnou část přiznaného příspěvku.
Totéž platí pro finanční úřad. Rodina nevrací žádné peníze z vrácené DPH.

Automobil se stal majetkem zemřelého a přechází do řádného dědického řízení.


FORMULÁŘ

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku získáte na ÚP, Křenová 25 v úředních hodinách.

Můžete si ho stáhnout zde.

Je možné si ho také vytisknout prázdný a následně vyplnit ručně anebo jednotlivé kolonky vyplnit přímo ve Vašem počítači a formulář vytisknout již vyplněný.
Můžete ho rovněž vyplnit na ÚP.


NÁVOD PRO SPRÁVNÉ VYPLNĚNÍ

Kolonka A žadatel - údaje žadatele, dospělého, člověka s mentálním hendikepem, nezletilého dítěte

B - zákonný zástupce, opatrovník - osobní údaje rodiče dítěte, u osoby mentálně postižené s částečně nebo zcela zbavenou svéprávností vyplníte osobní údaje soudem stanoveného opatrovníka

D - společně posuzované osoby - údaje manželky a dalších osob žijících ve společné domácnosti

E - vyplňuje se pouze při odlišném trvalém bydlišti některých členů rodiny

F - ošetřující lékaři žadatele - vyplňte pečlivě, kolonka je velice důležitá

G - požadovaná zvláštní pomůcka - napíšete motorové vozidlo

H - motorové vozidlo

J - způsob výplaty

K - prohlášení a Váš podpis


OSTATNÍ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

Tento příspěvek není úřadem práce poskytován pouze na koupi automobilu (v žádosti oddíly G, H).

Příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku zahrnuje dále např. schodolez, stropní zvedací systém či elektrické polohovací lůžko.
Pokud žádáte příspěvek na některou z těchto speciálních pomůcek, je nutné vyplnit žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku, bez oddílů G a H.

Pro doložení příjmů platí táž pravidla popsaná výše v tomto článku.

Dne 1. 12. 2022 nabyla účinnosti novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, kterou se zvyšuje maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny z dosavadní částky 400 000 Kč na 500 000 Kč, spodní není určena.

Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku za 60 po sobě jdoucích kalendářních měsíců se nemění, a i nadále činí 800 000 Kč nebo 850 000 Kč, byl-li poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny.

Podle zákona je možné podat současně žádost o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku - motorové vozidlo i žádost o příspěvek na úpravu motorového vozidla.

Stejně tak je přípustné podat zároveň např. Žádost o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku - motorové vozidlo a žádost o příspěvek na jinou kompenzační pomůcku klasickou, např. na stropní zvedací systém do koupelny. Žádosti budou posuzovány zvlášť, přičemž výše jednoho přiznaného příspěvku nijak negativně neovlivní výši příspěvku na druhou kompenzační pomůcku.


PŘÍJMY

K žádosti je dále nutné ještě doložit doklad o výši čtvrtletních příjmů žadatele a osob společně posuzovaných.
Do příjmů se započítává:
• Váš invalidní důchod za posledního čtvrt roku - potvrzení není nutné dodávat,
  úřad práce si údaj zjistí sám ze systému
• invalidní důchod manželky také za poslední 3 měsíce
• Vaše mzda za posledního čtvrt roku, pracujete-li.
  Potvrzení Vám vystaví zaměstnavatel, účtárna.
• Mzda manželky za stejné časové období, pokud je zaměstnaná.
• Peněžitá pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek - potvrzení o těchto
  dávkách není nutné dodávat, úřad práce si aktuální výši zjistí sám.

  OSVČ dokládají kopii daňového přiznání a na úřadě práce také vyplňují
  k příjmům další speciální formulář.

Do příjmů není započítáván příspěvek na péči.

U příspěvku na zvláštní pomůcku motorové vozidlo musí žadatel rovněž vyplnit a podepsat majetkové prohlášení.

Od 1. 1. 2018 není požadováno vyplnění sociálně majetkového prohlášení k příspěvku na motorové vozidlo.
U všech ostatních kompenzačních pomůcek však sociálně-majetkový dotazník nadále zůstává součástí žádosti.

Formulář Doklad o výši čtvrtletního příjmu - příspěvek na zvláštní pomůcku získate na ÚP, Křenová 25.
Můžete si jej také stáhnout zde.


STAŽENÍ PODANÉ ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK NA JAKOUKOLIV ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU

Pokud jste podal/a žádost o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku a nyní si přejete vzít ji zpět, můžete tak učinit kdykoli do vydání oficiálního rozhodnutí v této věci.
Oznámení o zpětvzetí (stažení) podané žádosti proveďte písemně na adresu kontaktního pracoviště úřadu práce.
Nebo je možné i osobní doručení.

Stačí zformulovat krátké sdělení:

Dobrý den.
Tímto Vám oznamuji, že jsem se rozhodl/a vzít zpět svou žádost o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku - motorové vozidlo (např), podanou dne...

S pozdravem
Jméno, příjmení a rodné číslo.

Úřad práce nijak nezkoumá důvody změny Vašeho rozhodnutí a není nutné je nikde uvádět.

Také pokud byste přiznanou finanční částku nevyužil/a do 3 měsíců od převodu peněz na účet, úřad práce Vás bude kontaktovat s žádostí o vrácení příspěvku. Ani v tomto případě nejsou zjišťovány žadatelovy důvody pro nevyužití peněz.


ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA JAKOUKOLIV KOMPENZAČNÍ POMŮCKU A ZPĚTNÉ PODÁNÍ

Žádost o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku motorové vozidlo a jakoukoliv další kompenzační pomůcku lze podat i zpětně, tedy až po fyzickém zakoupení dané pomůcky, např. automobilu.

Žadatel musí požádat úřad práce o příspěvek nejpozději do 1 roku od data uvedeného v kupní smlouvě.
Roční hlůta se vztahuje na podání žádosti k úřadu práce.To, jak dlouho potom bude řešena, není už směrodatné.
Zvolí-li si tento způsob, existuje však riziko, že zdravotní stav neodpovídá zákonným kritériím a nakonec nebude příspěvek přiznán. Jinak řečeno: není možné koupit automobil, poté podat žádost ke spádovému úřadu práce a počítat s tím, že Vám úřad určitě nějaké peníze přizná.

Proto spíše doporučujeme v praxi častější postup - podání žádosti, posouzení zdravotního stavu lékařskou posudkovou komisí, sociální šetření, rozhodnutí o výši příspěvku a až poté přistoupit k samotné koupi auta nebo jiné kompenzační pomůcky.
Automobil a jinou kompenzační pomůcku si tedy žadatel/ka o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku může zakoupit:
a/zpětně - do 1 roku od faktického zakoupení pomůcky
b/ kdykoli v průběhu započatého řízení o dané pomůcce - není nutné čekat až na vydání rozhodnutí, ale opět existuje riziko nepřiznání nároku
c/ do 3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí


KOMPENZAČNÍ POMŮCKY A EXEKUCE

Pokud Vám vznikne ze zdravotního stavu nárok na kompenzační pomůcku, exekutor Vám ji nesmí zabavit. To znamená, že například auto koupené z příspěvku úřadu práce Vám zůstává, i kdyby Vám byl ostatní movitý majetek zabaven. Veškeré kompenzační pomůcky jsou z exekucí vyňaty, právě proto, že se jedná o kompenzační pomůcky financované s přispěním státu.


ODVOLÁNÍ

Proti rozhodnutí máte právo se písemně odvolat zpět k ÚP, a to do 15 dní ode dne doručení, včetně víkendů.
Doporučujeme využít tohoto práva pouze při nepřiznání příspěvku.

Nedoporučujeme odvolávat se při přiznané nízké finanční částce. Podle zákona by totiž v rámci odvolání mohlo dojít k přehodnocení celého případu a ke snížení částky přiznané původně.

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná


Datum vložení: 10. 6. 2015
Datum poslední aktualizace textu: 16. 1. 2024


Související články:

Parkovací karta pro osobu těžce zdravotně postiženou


Máte dotaz? V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.

Kontaktní formulář


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


Telefonické dotazy přijímáme
a zodpovídáme denně
pondělí až pátek
od 8.00 do 13.00 hod.
Nevolejte později ani o víkendu.
Pokud se Vám právě nemohu
věnovat, co nejdříve zavolám
zpět.
Vaše neúspěšné volání
je vždycky zaznamenáno.

E-mailové dotazy přijímáme
nepřetržitě, odpovídat
se snažíme co možná
nejdříve, obvykle v rozmezí
1-2 pracovních dnů, o letních
prázdninách 4-5 pracovních
dnů, dle charakteru Vašeho
dotazu.

Osobním setkáním s klienty
se věnujeme vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 12.30
do 13.30 hod., a to na našem
poradenském pracovišti
v budově ZŠ Staňkova 14,
vchod z boční strany
z ulice Rybníček 7.
Do poradny je nutné
se telefonicky objednat
alespoň 1 pracovní den předem.
Případné změny oproti
standardnímu provozu bývají
dostatečně předem zveřejněny
v aktualitách.


Kontakt Kontakt

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná
Ing. Marcela Kodýtková

poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s.

Telefon: +420 511 119 400
+420 511 110 116

E-mail: poradna@pohyblivost.cz

Web: www.pohyblivost.cz


Parkovací zóny v Brně a v Praze
Poradna pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují
Výměna průkazů OZP
a příspěvek na mobilitu
Služby osobní asistence
a terénních odlehčovacích
služeb
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo
Vyzvednutí poštovní zásilky
v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým
omezením
Sociální dávky v mateřství -
peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek
Vyhrazené parkování
Možnosti vystavení úředně
ověřené plné moci
Příspěvky, slevy
a preventivní programy
zdravotních pojišťoven -
obecné informace
Možnosti přepravy na odborné
vyšetření nebo specializované
pracoviště u klientů s výrazně
omezenou hybností a s jinými
vážnými diagnózami
Příspěvek na bydlení
Financování kompenzačních
pomůcek
Parkovací průkaz pro osobu
zdravotně postiženou
Euroklíč
Co je příspěvek na péči
u dospělých osob
Co je příspěvek na péči u dětí
Co je to karta, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s., Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji | Změnit nastavení souborů cookies