Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Úvodní stránka
Poradenská sekce
O mně
Aktuality
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře ke stažení
Nabídka práce pro osoby
se zdravotním postižením
Klientská hodnocení poradny
Naši sponzoři
Kontakt


Parkovací průkaz pro osobu zdravotně postiženou


Vzor parkovacího průkazu

Vzor parkovacího průkazu pro osobu těžce zdravotně postiženou


KOMU JE URČEN
Držitelům ZTP a ZTP/P, kteří mají svůj automobil anebo kteří jsou v nějakém autě přepravováni.
Parkovací průkaz nelze získat bez průkazu osoby se zdravotním postižením(OZP) 2.nebo 3.stupně, tj.s označením ZTP nebo ZTP/P.
Pokud někdo potřebuje parkovací průkaz do auta, ale není držitelem ZTP nebo ZTP/P, musí nejdřív podat Žádost o přiznání průkazu OZP a současně žádost o tzv.příspevěk na mobilitu na úřadu práce dle trvalého bydliště. V této věci úřad obvykle rozhodne za 4-6 kalendářních měsíců.
O přiznání určitého stupně průkazu OZP rozhodne výhradně posudkový lékař. Je-li ZTP nebo ZTP/P ze zdravotního stavu přiznáno, je nutné počkat na rozhodnutí a fyzické vydání průkazu. S originálem průkazu v ruce a s 1 fotografií pasového formátu pak lze během 1 úředního dne na počkání vyřídit parkovací průkaz. Držitel budoucího parkovacího průkazu musí být na patřičném úřadu vždy osobně přítomen, aby parkovací průkaz podepsal.
Průkaz do auta není vydáván na úřadu práce, ale nejčastěji na sociálním odboru magistrátu města.

Stupeň invalidity a invalidní důchod nemá na parkovací průkaz žádný vliv.


JAKÉ VÝHODY PŘINÁŠÍ:
bezplatné stání na místě pro vozíčkáře, označeném kresleným piktogramem ve většině měst a obcí ČR. Bohužel parkovací průkaz, byť platný, není univerzální. Pravidla parkování s parkovacím průkazem jsou schvalována Radou konkrétního města, takže se mohou lišit. To v praxi znamená, že někde parkuje držitel průkazů ZTP(/P) a parkovacího průkazu zcela zdarma, ale v jiném městě musí zaplatit minimální částku.
Parkovací místa pro vozíčkáře jsou zpoplatněna např. v centru Českých Budějovic, v centru Plzně, v Klatovech nebo v modrých zónách, pokud nemáte vyřízeno povolení.

Systém předpokládá, že jede-li držitel parkovacího průkazu do města mimo jeho trvalé bydliště, pravidla parkování si předem ověří např. na webu. Neznalost pravidel parkování před pokutou neochrání!

Parkovací průkaz opravňuje držitele k bezplatnému stání na místě pro vozíčkáře, označeném kresleným piktogramem, a to ve všech státech EU (mimo ČR - viz. výše).

Další výhody:
Možnost zřízení vyhrazeného stání před domem, bytem a zaplacení zřízení, tedy za vyznačení piktogramu vozíčkáře na zem a za vodorovnou značku označující toto Vaše místo, neplatíte však už poplatek za užití silnice, na které vůz stojí.

Smíte vjet do ulice se značkou Zákaz průjezdu s dodatkovou tabulkou "dopravní obsluze vjezd povolen", s Vaším parkovacím průkazem máte právo vjet do zákazu stání a stát v zákazu stání po dobu nezbytně nutnou, např. k naložení nějakých věcí, ale Vaše vozidlo nesmí být překážkou na silnici.

Můžete dále vjet do zákazu stání s dodatkovou tabulkou "dopravní obsluze vjezd povolen" nebo "mimo zásobování". S parkovacím průkazem lze vjet i do pěší zóny.

Vozidla, která mají viditelně vystavený parkovací průkaz, nejlépe za předním sklem ze strany od řidiče, nemusejí mít zakoupenu dálniční známku, protože jsou od mýtného plně osvobozena. To však platí pouze na našem území, kde byl vydán parkovací průkaz. Ve všech ostatních státech je nutná dálniční známka.


UMÍSTĚNÍ PARKOVACÍHO PRŮKAZU VE VOZE
V patřičném zákoně není umístění průkazu nijak detailně specifikováno, pouze se zde uvádí, že má být umístěn viditelně.
V praxi bývá parkovací průkaz nejčastěji umístěn za předním sklem vozu ze strany řidiče. Přední strana s vyznačenou platností směrem ven, takže sedíte-li ve voze, díváte se na zadní stranu parkovacího průkazu, kde je nalepená fotografie držitele.
Důležité je, aby byl Váš parkovací průkaz vždy umístěn tak, že je zřetelně vidět datum platnosti.
Pokud totiž datum platnosti z jakéhokoliv důvodu není vidět a Vy krátkodobě zastavíte autem na parkovišti vyhrazeném pro vozíčkáře, je to velký problém. Policie, ať městská či státní potom neví, zda je parkovací průkaz platný a Vy tím pádem nemáte řádně označené vozidlo. Dopouštíte se tak přestupku, za který může být na místě udělena pokuta (bloček) do výše 2000 Kč. Ve správním řízení pak pokuta v částce 1500 - 2500 Kč.
Ačkoliv toto v zákoně nikde exaktně stanoveno není, není-li vidět datum platnosti průkazu, znamená to v praxi totéž, jako by na vyhrazeném místě zastavil někdo, kdo vůbec není držitelem platného průkazu ZTP anebo ZTP/P a platného průkazu parkovacího. Zákon nevidí rozdíl.
Na Vás pak leží povinnost ve správním řízení dokazovat, že držitelem obou platných průkazů opravdu jste, nicméně k porušení Vaši povinnosti řádně vozidlo označit již dříve došlo. Záleží na konkrétní osobě, která správní řízení v dané věci vede, jaký z možných postupů řešení zvolí, jak posoudí okolnosti, zda např. uloží pokutu až o jednu pětinu nižší než bylo původně stanoveno, a to s ohledem na Vaši celkovou ekonomickou situaci.

Totéž platí, pokud jste držitelem platného parkovacího průkazu, tento jste si ale zapoměl/a doma. Nepomůže ani dát místo něj za přední sklo platný průkaz ZTP nebo ZTP /P, protože tento nenahrazuje průkaz parkovací.

Zaparkuje-li a dlouho stojí na vyhrazeném místě někdo bez průkazů, může být policistou udělena pokuta na místě do výše 2500 Kč. Ve správním řízení v sazbě 5000 - 10 000 Kč.


PARKOVACÍ PRŮKAZ A SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ
Průkazy s vyobrazeným uchem nejsou ekvivalentní podobnému parkovacímu průkazu s vyobrazeným vozíčkem.
To znamená nutnost platit dálniční poplatky při každé jízdě po dálnici, jak v ČR, tak i v zahraničí.
Průkaz sluchově hendikepovaného držitele neopravňuje ani k bezplatnému parkování na místech určených pro invalidy. Na těchto místech nemá ze zákona vůbec právo se zdržovat, a to ani v ČR, ani v ostatních zemích EU. Sluchově postižený tedy musí vždy platit parkovné.
Na průkaz s vyobrazeným uchem se nevztahují ani další výjimky, které souvisejí s parkovacím průkazem pro osoby s postižením tělesným.
Tento typ parkovacího průkazu má jen informativní charakter. Upozorňuje ostatní řidiče a účastníky provozu na skutečnost, že řidič takto označeného vozidla není schopen reagovat na zvukové podněty, jako např. troubení nebo houkání.
Řídíte-li auto, měl/a byste za přední sklo vozu umístit parkovací průkaz s vyobrazeným uchem.
Jesliže však nevlastníte průkaz ZTP nebo ZTP/P, podle zákona na něj nemáte právo.
Jak postupovat: Obraťte se na místo, kde jsou ve Vašem městě parkovací průkazy vydávány. V písemné žádosti popište zmíněné skutečnosti - trpím nedoslýchavostí, dle platné legislativy však nesplňuji požadavky pro nárok na ZTP a nemůže mi tedy být vydáno.
Vzhledem k tomu, že jsem schopen/schopna řídít auto, žádám tímto o vydání parkovacího průkazu Váš úřad.
Žádost opatřete datem a Vaším vlastnostoručním podpisem.
Pokud máte, můžete k ní přiložit aktuální audiogram.
Bude-li Vaše žádost zamítnuta, obraťte se s úplně stejnou žádostí na nadřízenou instituci, tj.odbor dopravy. Zamítnou-li Vaši žádost o parkovací průkaz i zde, rozhodnutí si vytiskněte a vozte v autě. Poslouží jako případný důkaz pro policii, že jste pro vydání parkovacího průkazu udělal/a maximum možného, nebylo Vám však nikde vyhověno, a proto průkaz nemáte.


PARKOVACÍ PRŮKAZ A DĚTI SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
Pokud je Váš syn/dcera držitelem průkazu ZTP/P, má podle zákona právo získat parkovací průkaz s vyobrazeným vozíčkem. Tento ho/ji (rodiče) opravňuje k bezplatnému parkování na místech určených pro invalidy, i k jízdě po dálnici bez dálniční známky.
V 18 letech věku většinou dochází k přeposouzení zdravotního stavu, kdy je dítěti se sluchovým hendikepem přiznán pouze průkaz osoby se zdravotním postižením s označením ZTP. Potom je nutná také výměna průkazu parkovacího na ten s vyobrazeným uchem, a tím ztrácíte původní výhody. Průkaz s označením ucha má pouze informativní charakter, bez možnosti parkování na vyhrazených místech, tak jako bez osvobození od dálničních poplatků.

Sluchově postiženým dětem, držitelům průkazu ZTP, náleží podle platné legislativy pouze parkovací průkaz s uchem.


PARKOVACÍ PRŮKAZ A ŽLUTÁ ČÁRA U KRAJNICE
Podle prováděcí vyhlášky, která popisuje význam značek a dopravního značení, držitel platného parkovacího průkazu nesmí stát tam, kde je vyznačena žlutá plná čára u krajnice, neboť významem této značky je zákaz zastavení a stání.

Je-li však žlutá čára u krajnice přerušovaná, držitel parkovacího průkazu smí v místě stát po dobu nezbytně nutnou.


PARKOVACÍ PRŮKAZ A MODRÉ ZÓNY V BRNĚ A V PRAZE
Parkovací systém v zónách v Brně není úplně stejný jako systém zón v Praze. Nicméně pro obě města platí:
Pokud jste ve městě se zónováním pouze návštěvník, parkovací průkaz Vám nepřináší žádné výhody a je nutné za parkování zaplatit stejnou cenu, jako každý jiný zdravý řidič.

Držitelé platných průkazů mohou v hlavních zónách v centru obou měst bezplatně parkovat jen tehdy, pokud mají ve městě trvalé bydliště, do zón vjíždějí opakovaně a mají vyřízené povolení dané městské části nebo odboru dopravy, ke kterému patří i zapsání SPZ vozidla do registračního systému.

Takové povolení však není vydáváno návštěvníkům ani turistům.

Pro držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P s trvalým bydlištěm v Brně vydává povolení k vjezdu do zónovaných částí kontaktní centrum Zvonařka 5. Informace k parkování v modrých zónách v Brně poskytuje infolinka 800 30 30 20, po, st 8.00 - 17.30 hod., út, čt, pá 8.00 - 12.00 hod.

Informace k parkování v modrých a fialových zónách v Praze Vám poskytne infolinka + 420 257 015 257, Po-Pá 09:00 – 11:00 a 12:00 – 15:00 hod., nebo je možné využít e-mail parkujvklidu@tsk-praha.cz.

Pokud zaparkujete v širší modré zóně, mimo historická centra obou měst, pak zdarma jen tam, kde je vyznačeno obecné parkovací místo pro vozíčkáře, bez dodatkové tabulky s konkrétní SPZ.
To ovšem v praxi předpokládá, že než do takové části měst vjedete, zjistíte si sám/a předem (na internetu), že jste v zóně širší, nikoliv hlavní historické a také budete předem vědět, kde tato bezplatná místa k parkování pro vozíčkáře nacházejí.

Pokud se Vám nechce hledat žádné informace o typu zónovaného okruhu předem a jste v Brně nebo v Praze jen turista, návštěvník, je nutné zaplatit za vjezd do modré nebo fialové zóny standardní cenu, ačkoli jste držitel průkazu ZTP, ZTP/P, parkovacího průkazu a máte zdravotní omezení či postižení.


PARKOVACÍ PRŮKAZ A ODTAH
Není pravdou, že auto s parkovacím průkazem pro zdravotně postižené nesmí být nikdy odtaženo ze silnice! PČR má právo auto odtáhnout, jestliže třeba překáží na silnici. (Cena za odtah činí aktuálně 1900 KČ s DPH.)
Vozidlo s parkovacím průkazem jen NESMÍ dostat tak zvanou botičku.


PARKOVACÍ PRŮKAZ A BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
Povinnost majitele vozidla auto označené parkovacím průkazem při blokovém čištění odstranit vyplývá z rozhodnutí příslušného úřadu městské části o Vašem vyhrazeném stání. Většinou platí, že i takto specificky označený vůz musí být při blokovém čištění pryč ze silnice. Pokud auto necháte v této době zaparkované na místě vyhrazeném k Vaší SPZ, dopouštíte se tím dopravního přestupku a jakákoliv složka PČR Vám může udělit blokovou pokutu až 2000 Kč.


CO DĚLAT, KDYŽ JSEM ZA SKLEM AUTA NAŠEL OZNÁMENÍ O PŘESTUPKU
Je nutné se osobně dostavit na PČR, Křenová 4, Brno. U přepážky vysvětlíte své počínání, předložíte oznamovací lístek, občanský a řidičský průkaz. Doporučuji přestupek přiznat, vyhnete se tak následnému správnímu řízení, záležitost bude okamžitě na místě vyřešena a velmi pravděpodobně Vám bude udělena pokuta v nejnižší možné sazbě, tj. v řádech sto korun. Tento přestupek není bodovaný a řidiči tak nebude odečten žádný bod (z celkových 12).


PŘENOSITELNOST PRŮKAZU
Parkovací průkaz nemusí být umístěn pouze a stále v jednom vozidle. Osoba zdravotně postižená má právo vzít si ho s sebou do každého auta, ve kterém je přepravována. Průkaz nabývá patřičných výhod, pokud vůz, v němž jedete, patří příslušníkům Vaší rodiny anebo osobě Vám blízké. Musí být však viditelně vystaven a jeho majitel by u sebe měl mít rovněž platný průkaz ZTP nebo ZTP/P.
Jestliže držitel obou průkazů není ve voze právě přepravován, neměl by být ve vozidle ani parkovací průkaz. V takovém případě by parkovací průkaz měl být schovaný (např. v palubní přihrádce), jinak hrozí pokuta až 2000 Kč. To, že bez držitele průkazu ZTP anebo ZTP/P výhody parkovacího průkazu neužíváte, jen jste parkovací průkaz nesundali, není pro policii argument!

K průkazu TP není parkovací průkaz vydáván.


DOKLADY POTŘEBNÉ K VYŘÍZENÍ PARKOVACÍHO PRŮKAZU
• Váš průkaz OZP s označením ZTP anebo ZTP/P
• 1 aktuální fotografie pasového formátu
• platný občanský průkaz
• původní rozhodnutí o průkazu OZP (dříve průkaz mimořádných výhod)
• případně původní parkovací průkaz

Doklady od Vašeho auta nejsou nutné.

Pokud chcete zažádat o nový parkovací průkaz pro zdravotně postiženou osobu, ale nemáte průkaz ZTP nebo ZTP/P, je třeba nejprve vyřídit tento na úřadě práce. Až po přiznání průkazu ZTP nebo ZTP/P je možné vyřídit si parkovací průkaz.
O parkovací průkaz do auta požádáte teprve tehdy, až budete mít průkaz ZTP nebo ZTP/P fyzicky v ruce. Pro jeho vyřízení nestačí rozhodnutí o přiznání průkazu OZP vydané úřadem práce. Dle zákona má nárok na parkovací průkaz držitel průkazu ZTP či ZTP/P. Držitelem průkazu ZTP anebo ZTP/P se stáváte teprve vydáním fyzického průkazu. Proto nelze parkovací průkaz vyřídit dříve, než máte průkaz ZTP nebo ZTP/P u sebe.


VYŘÍZENÍ PARKOVACÍHO PRŮKAZU V ZASTOUPENÍ
Osoby omezené ve svéprávnosti - předložit list opatrovníka
Osoby nezletilé - předložit rodný list

Nemůže-li se držitel průkazu ZTP či ZTP/P osobně dostavit na úřad, lze se telefonicky domluvit.

Parkovací průkaz Vám pak bude vydán na počkání a můžete ho okamžitě začít používat. K jednomu průkazu ZTP nebo ZTP/P je vždy vydáván 1 parkovací průkaz. Pokud držitel/ka ZTP vlastní 2 různá vozidla, parkovací průkaz užívá střídavě podle toho, kde je právě přepravován/a. Po kompetentním úřadu nelze požadovat vydání 2 parkovacích průkazů pro 1 osobu.


KDE V BRNĚ PARKOVACÍ PRŮKAZ VYŘÍDIT
Magistrát města Brna, Koliště 19, přízemí, dv. č. 07 v úřední hodiny: pondělí a středa od 8 do 17 hodin, pátek od 8 do 12 hodin.
Kontaktní telefony: 542173714 nebo 542173716.
Možnost parkování ve dvoře, vjezd z Koliště. Bezbariérové, lze použít z parkoviště výtah.

Pokud nemáte trvalý pobyt v Brně, musíte si parkovací průkaz vyřídit tam, kde máte trvalý pobyt.
V některých městech ho lze vyřídit na odboru sociálním, kde žadatele případně dále nasměrují. Záleží vždy na interní struktuře magistrátu konkrétního města.


PLATNOST PARKOVACÍHO PRŮKAZU
dle doby platnosti ZTP.

Pokud příjdete o vozidlo, ke kterému byl parkovací průkaz přiznán, jeho platnost nezaniká. Např. Vaše auto neprošlo technickou a nemůžete s ním nadále jezdit, ale Váš parkovací průkaz smíte nadále používat. Není nutné ho vracet magistrátu ani nahlašovat nějaké změny. Na parkovací průkaz máte stále nárok, protože máte platný průkaz OZP s označením ZTP nebo ZTP/P.


VÝMÉNA PARKOVACÍHO PRŮKAZU
Jakmile budete mít v ruce nový průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP), je možné na MmB stávající průkaz vyměnit za ten platný. Nové průkazy budou vypadat stejně, jako ty dnešní a opět budou platné ve všech členských státech EU. Bude na nich jen vyznačeno jiné datum platnosti.

K výměne je třeba:
• původní parkovací průkaz
• 1 aktuální fotografie žadatele pasového formátu
• původní rozhodnutí o průkazu OZP (dříve průkaz mimořádných výhod)

Žádný formulář žadatel/ka nevyplňuje.


Parkovací průkaz je obecně třeba vyměnit vždy, když jsou údaje na něm časem nečitelné, vybledlé nebo je znehodnocena fotografie.
Za dobrý stav průkazu zodpovídá jeho držitel/ka.
Je-li na průkazu třeba vybledlé razítko, musíte navštívit úřad, který průkaz vydal (sociální odbor) a zařídit výměnu za nový, a to i tehdy, když je Váš parkovací průkaz stále platný.
K výměně potřebujete poškozený parkovací průkaz, 1 aktuální fotografii pasového formátu a Váš průkaz ZTP nebo ZTP/P.


KOPÍROVÁNÍ PARKOVACÍHO PRŮKAZU
Originál parkovacího průkazu NELZE v žádném případě kopírovat a kopii nelze užívat jako originál.
Pokud byste parkovací průkaz okopíroval/a a s kopií vůz třeba zaparkoval/a na vyhrazeném parkovacím místě, jedná se dle zákona o neoprávněné užití parkovacího průkazu a Vaše vozidlo bude odtaženo, na Vaše náklady!


ZTRÁTA NEBO ODCIZENÍ PARKOVACÍHO PRŮKAZU
Jestliže jste ztratil/a parkovací průkaz, navštivte co nejdříve úřad, který jej vydal (nejčastěji sociální odbor magistrátu).
S sebou si vezměte originál průkazu ZTP nebo ZTP/P a 1 Vaše aktuální průkazové foto.
Na sociálním odboru podepíšete protokol o ztrátě průkazu. Starý průkaz bude vyškrtnut ze záznamové knihy. Poté Vám bude na počkání vystaven nový průkaz. Platnost bude stanovena shodně s platností Vašeho ZTP nebo ZTP/P.
Vydání nového parkovacího průkazu je bez poplatku.

Jesliže Vám byl parkovací průkaz odcizen, je nutné se co nejdříve po zjištění obrátit na polici a krádež oznámit.
Policie s Vámi sepíše protokol, který si vezmete na sociální odbor, spolu s průkazem ZTP anebo ZTP/P a 1 Vaší fotografií.
Na sociálním odboru si policejní protokol okopírují a vystaví Vám nový parkovací průkaz. Vydání je opět bezplatné.


PARKOVACÍ PRŮKAZ A ÚMRTÍ DRŽITELE
V takovém případě je někdo z nejbližších příbuzných povinen vrátit parkovací průkaz co nejdříve orgánu, který jej vydal. Bývá to buď sociální odbor magistrátu města, odbor dopravy, případně obecní úřad s rozšířenou působností.
Je nutné doložit kopii úmrtního listu. Tato nemusí být notářsky ověřena.


UPOZORNĚNÍ:
Jste-li držitelem parkovacího průkazu do auta s platností "Bez časového omezení", případně "trvale", důrazně doporučujeme průkaz co nejdříve vyměnit.
Průkazy, které mají vyznačen tento starší formát platnosti, jsou neplatné! Hrozí Vám pokuta za neoznačení vozidla.
Platné parkovací průkazy mají číselný formát, tj. vyznačeno přesné datum platnosti, totožné s datem na Vašem průkaze ZTP anebo ZTP/P.
Máte-li v autě stále ještě parkovací průkaz "Bez časového omezení", "Trvale", doporučujeme ho na patřičném odboru co nejdřív vyměnit. Je to na počkání a zdarma. Vezměte si originál průkazu ZTP nebo ZTP/P, občanku, 1 aktuální fotku pasového formátu a starý parkovací průkaz.


Datum poslední aktualizace textu: 19. 3. 2019


Máte dotaz? V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.

Kontaktní formulář


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


Telefonické dotazy přijímáme
a zodpovídáme denně
pondělí až pátek
od 9.00 do 14.00 hod.
Nevolejte později ani o víkendu.
Pokud se Vám právě nemohu
věnovat, co nejdříve zavolám
zpět.
Vaše neúspěšné volání
je vždycky zaznamenáno.

E-mailové dotazy přijímáme
nepřetržitě, odpovídat
se snažíme co možná
nejdříve, obvykle v rozmezí
1-2 pracovních dnů.

Osobním setkáním s klienty
se věnujeme vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 14.00
do 15.00 hod., a to na našem
poradenském pracovišti
v budově ZŠ Staňkova 14,
vchod z boční strany
z ulice Rybníček 7.
Do poradny je nutné
se telefonicky objednat
alespoň 1 pracovní den předem.
Případné změny oproti
standardnímu provozu bývají
dostatečně předem zveřejněny
v aktualitách.


Kontakt Kontakt

Mgr. Lenka Jiřičná
Ing. Marcela Kodýtková

poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s.

Telefon: +420 511 119 400
+420 511 110 116

Prosíme klienty, aby kontaktovali
poradnu výhradně
na 511 110 116
anebo 511 119 400
a v žádném případě NEVOLALI
na terénní telefon 549 210 656.

E-mail: poradna@pohyblivost.cz

Web: www.pohyblivost.cz


Parkovací zóny v Brně a v Praze
Poradna pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují
Výměna průkazů OZP
a příspěvek na mobilitu
Liga vozíčkářů nejen
pro vozíčkáře - budeme hledat
práci přímo pro Vás
Služby osobní asistence
a terénních odlehčovacích
služeb
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo
Vyzvednutí poštovní zásilky
v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým
omezením
Sociální dávky v mateřství -
peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek
Vyhrazené parkování
Možnosti vystavení úředně
ověřené plné moci
Příspěvky, slevy
a preventivní programy
zdravotních pojišťoven -
obecné informace
Možnosti přepravy na odborné
vyšetření nebo specializované
pracoviště u klientů s výrazně
omezenou hybností a s jinými
vážnými diagnózami
Příspěvek na bydlení
Financování kompenzačních pomůcek
Parkovací průkaz pro osobu zdravotně postiženou
Euroklíč
Co je příspěvek na péči
u dospělých osob
Co je příspěvek na péči u dětí
Co je to karta, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa, Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji