Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Vyhledávání
Menu
Úvodní stránka
Poradenská sekce
Spolek Agnis Rosa, z.s.
O nás
Aktuality
Provoz kanceláře poradny
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře
Klientská hodnocení poradny
Naši dárci
Kontakt
Facebook Facebook


Parkovací průkaz pro osobu zdravotně postiženou


Nejčastější dotazy k parkování a parkovacímu průkazu


Vzor parkovacího průkazu

Vzor parkovacího průkazu pro osobu těžce zdravotně postiženou


KOMU JE URČEN

Držitelům ZTP a ZTP/P, kteří mají svůj automobil anebo kteří jsou v nějakém autě přepravováni.
Parkovací průkaz nelze získat bez průkazu osoby se zdravotním postižením(OZP) 2.nebo 3.stupně, tj.s označením ZTP nebo ZTP/P.
Pokud někdo potřebuje parkovací průkaz do auta, ale není držitelem ZTP nebo ZTP/P, musí nejdřív podat Žádost o přiznání průkazu OZP a současně žádost o tzv.příspevěk na mobilitu na úřadu práce dle trvalého bydliště. V této věci úřad obvykle rozhodne za 4-6 kalendářních měsíců.
O přiznání určitého stupně průkazu OZP rozhodne výhradně posudkový lékař. Je-li ZTP nebo ZTP/P ze zdravotního stavu přiznáno, je nutné počkat na rozhodnutí a fyzické vydání průkazu. S originálem průkazu v ruce a s 1 fotografií pasového formátu pak lze během 1 úředního dne na počkání vyřídit parkovací průkaz. Držitel budoucího parkovacího průkazu musí být na patřičném úřadu vždy osobně přítomen, aby parkovací průkaz podepsal.
Průkaz do auta není vydáván na úřadu práce, ale nejčastěji na sociálním odboru magistrátu města.

Stupeň invalidity a invalidní důchod nemá na parkovací průkaz žádný vliv.


JAKÉ VÝHODY PŘINÁŠÍ:

Bezplatné stání na místě pro vozíčkáře, označeném kresleným piktogramem ve většině měst a obcí ČR. Bohužel parkovací průkaz, byť platný, není univerzální. Pravidla parkování s parkovacím průkazem jsou schvalována Radou konkrétního města, takže se mohou lišit. To v praxi znamená, že někde parkuje držitel průkazů ZTP(/P) a parkovacího průkazu zcela zdarma, ale v jiném městě musí zaplatit minimální částku.


PARKOVÁNÍ PRO VOZÍČKÁŘE V CENTRU MĚSTA

Parkovací místa v centrech měst bývají zpoplatněna, a to i pro invalidy-vozíčkáře.
Vás platný průkaz ZTP (/P) a platný parkovací průkaz Vám v centru města garantují pouze volné místo, nikoli volné místo s parkováním bez poplatku.

Systém předpokládá, že jede-li držitel parkovacího průkazu do města mimo jeho trvalé bydliště, pravidla parkování si předem ověří např. na webu. Neznalost pravidel parkování před pokutou neochrání!

Parkovací průkaz opravňuje držitele pouze ke stání na místě pro vozíčkáře, označeném kresleným piktogramem, přičemž zpoplatnění parkování se řídí místními pravidly a to ve všech státech EU (mimo ČR - viz. výše).

Další výhody:
Možnost zřízení vyhrazeného stání před domem, bytem. Tato výhoda platí pouze s průkazem ZTP/P.
K průkazům ZTP jsou přidělována vyhrazená parkovací stání na konkrétní SPZ jen zcela výjimečně, po individuálním posouzení Rady konkrétního města.
Zřízení, tedy vyznačení piktogramu vozíčkáře na zem a instalaci vodorovné značky označující toto Vaše místo je v některých městech zpoplatněno. Některá města hradí zřízení vyhrazeného místa ze svého rozpočtu, takže pro držitele je to zdarma.
Od poplatku za užití silnice, pozemní komunikace,na které vůz stojí, jsou držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P osvobozeni.

S Vaším parkovacím průkazem smíte vjet do zákazu vjezdu a stát zde po dobu nezbytně nutnou např. k naložení nějakých věcí, ale Vaše vozidlo nesmí být překážkou na silnici. Vždy se ale musí jednat o jednotlivý, naléhavě nutný případ.
To v praxi znamená: Vjedete-li Vašim vozidlem do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou "Dopravní obsluze vjezd povolen", ale do cíle si tak pouze chcete zkrátit cestu, policie Vám udělí pokutu. Vaše auto máte sice řádně označeno platným parkovacím průkazem, ale do cílového bodu vede i jiná, delší cesta, nejedná se tedy o naléhavě nutný případ, a proto je udělená pokuta oprávněná.

Můžete dále vjet do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou "dopravní obsluze vjezd povolen" nebo "mimo zásobování".

S parkovacím průkazem lze vjet i do pěší zóny. Porušit zákaz vjezdu je však možné pouze v jednotlivých a naléhavě nutných případech, jinak nikoli.
I zde platí výše zmíněné: Existuje-li jiná cesta do téhož cíle, nejedná se o jednotlivý a naléhavě nutný případ. Ač je auto označeno platným parkovacím průkazem, bude policií udělena pokuta.


UMÍSTĚNÍ PARKOVACÍHO PRŮKAZU VE VOZE

V patřičném zákoně není umístění průkazu nijak detailně specifikováno, pouze se zde uvádí, že má být umístěn viditelně.
V praxi bývá parkovací průkaz nejčastěji umístěn za předním sklem vozu ze strany řidiče, přední stranou s vyznačenou platností směrem ven, takže sedíte-li ve voze, díváte se na zadní stranu parkovacího průkazu, kde je nalepená fotografie držitele.
Důležité je, aby byl Váš parkovací průkaz vždy umístěn tak, že je zřetelně vidět datum platnosti.
Pokud totiž datum platnosti z jakéhokoliv důvodu není vidět a Vy krátkodobě zastavíte autem na parkovišti vyhrazeném pro vozíčkáře, je to velký problém. Policie, ať městská či státní potom neví, zda je parkovací průkaz platný a Vy tím pádem nemáte řádně označené vozidlo. Dopouštíte se tak přestupku.
Ačkoliv toto v zákoně nikde exaktně stanoveno není, není-li vidět datum platnosti průkazu, znamená to v praxi totéž, jako by na vyhrazeném místě zastavil někdo, kdo vůbec není držitelem platného průkazu ZTP anebo ZTP/P a platného průkazu parkovacího. Zákon nevidí rozdíl.
Na Vás pak leží povinnost ve správním řízení dokazovat, že držitelem obou platných průkazů opravdu jste, nicméně k porušení Vaši povinnosti řádně vozidlo označit již dříve došlo. Záleží na konkrétní osobě, která správní řízení v dané věci vede, jaký z možných postupů řešení zvolí, jak posoudí okolnosti, zda např. uloží pokutu až o jednu pětinu nižší než bylo původně stanoveno, a to s ohledem na Vaši celkovou ekonomickou situaci.

Totéž platí, pokud jste držitelem platného parkovacího průkazu, tento jste si ale zapoměl/a doma. Nepomůže ani dát místo něj za přední sklo platný průkaz ZTP nebo ZTP /P, protože tento nenahrazuje průkaz parkovací.

Zaparkuje-li a stojí na vyhrazeném místě někdo bez průkazů, může být policistou udělena pokuta na místě v rozmezí 2.500 - 3.500 Kč. Ve správním řízení v sazbě 4.000 - 10.000 Kč.


PARKOVACÍ PRŮKAZ A SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ

Průkazy s vyobrazeným uchem nejsou ekvivalentní podobnému parkovacímu průkazu s vyobrazeným vozíčkem.

Sluchově postiženým náleží informativní kartička s přeškrtnutým uchem. Vystaví ji tam, kde jsou vystavonány klasické parkovací průkazy.
od 1. 1. 2021 jsou od poplatku na české dálnici osvobozeni i lidé se sluchovým postižením, kteří mají průkaz ZTP a informační kartičku s přeškrtnutým uchem za sklem vozidla.
Jízda po dálnici v Česku zdarma je JEDINÁ výhoda, kterou informativní kartička držiteli přináší.
Průkaz= kartička s přeškrtnutým uchem sluchově hendikepovaného držitele neopravňuje k bezplatnému parkování na místech určených pro invalidy. Na těchto místech nemá ze zákona vůbec právo se zdržovat, a to ani v ČR, ani v ostatních zemích EU. Sluchově postižený tedy musí vždy platit parkovné.
Na průkaz s vyobrazeným uchem se nevztahují ani další výjimky, které souvisejí s parkovacím průkazem pro osoby s postižením tělesným.
Tento typ parkovacího průkazu má jen informativní charakter. Upozorňuje ostatní řidiče a účastníky provozu na skutečnost, že řidič takto označeného vozidla není schopen reagovat na zvukové podněty, jako např. troubení nebo houkání.
Řídíte-li auto, měl/a byste za přední sklo vozu umístit parkovací průkaz s vyobrazeným uchem.
Jesliže však nevlastníte průkaz ZTP nebo ZTP/P, podle zákona na něj nemáte právo.
Jak postupovat: Obraťte se na místo, kde jsou ve Vašem městě parkovací průkazy vydávány. V písemné žádosti popište zmíněné skutečnosti - trpím nedoslýchavostí, dle platné legislativy však nesplňuji požadavky pro nárok na ZTP a nemůže mi tedy být vydáno.
Vzhledem k tomu, že jsem schopen/schopna řídít auto, žádám tímto o vydání parkovacího průkazu Váš úřad.
Žádost opatřete datem a Vaším vlastnostoručním podpisem.
Pokud máte, můžete k ní přiložit aktuální audiogram.
Bude-li Vaše žádost zamítnuta, obraťte se s úplně stejnou žádostí na nadřízenou instituci, tj.odbor dopravy. Zamítnou-li Vaši žádost o parkovací průkaz i zde, rozhodnutí si vytiskněte a vozte v autě. Poslouží jako případný důkaz pro policii, že jste pro vydání parkovacího průkazu udělal/a maximum možného, nebylo Vám však nikde vyhověno, a proto průkaz nemáte.


PARKOVACÍ PRŮKAZ A DĚTI SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Pokud je Váš syn/dcera držitelem průkazu ZTP/P, má podle zákona právo získat parkovací průkaz s vyobrazeným vozíčkem. Tento ho/ji (rodiče) opravňuje k bezplatnému parkování na místech určených pro invalidy, i k jízdě po dálnici bez dálniční známky.
V 18 letech věku většinou dochází k přeposouzení zdravotního stavu, kdy je dítěti se sluchovým hendikepem přiznán pouze průkaz osoby se zdravotním postižením s označením ZTP. Potom je nutná také výměna průkazu parkovacího na ten s vyobrazeným uchem, a tím ztrácíte původní výhody. Průkaz s označením ucha má pouze informativní charakter, bez možnosti parkování na vyhrazených místech, tak jako bez osvobození od dálničních poplatků.

Sluchově postiženým dětem, držitelům průkazu ZTP, náleží podle platné legislativy pouze parkovací průkaz s uchem.


PARKOVACÍ PRŮKAZ A ŽLUTÁ ČÁRA U KRAJNICE

Podle prováděcí vyhlášky, která popisuje význam značek a dopravního značení:
Vodorovná značka V12c - Zákaz zastavení - žlutá čára souvislá - u okraje vozovky vyznačuje úsek, kde je zakázáno zastavení a stání. Bez výjimky. Místem lze toliko projet.

Vodorovná značka V12d - Zákaz stání - žlutá čára přerušovaná - u okraje vozovky vyznačuje úsek, kde je zakázáno stání.

Vozidla označená parkovacím průkazem ZTP a ZTP/P, lékaři a vozidla poskytovatelů domácí zdravotní péče mohou v jednotlivých případech a je-li to nezbytně nutné na dobu potřebnou tento zákaz porušit a přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu.

Obě značky mají přednost před svislou DZ "Parkoviště".


SPECIFIKA PARKOVÁNÍ S PARKOVACÍM PRŮKAZEM

S Vaším parkovacím průkazem smíte vjet do zákazu vjezdu a stát zde po dobu nezbytně nutnou např. k naložení nějakých věcí, ale Vaše vozidlo nesmí být překážkou na silnici a musí být jednoznačně splněna podmínka naléhavé nutnosti.

Můžete dále vjet do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou "dopravní obsluze vjezd povolen" nebo "mimo zásobování". S parkovacím průkazem lze vjet i do pěší zóny. Porušit zákaz vjezdu je však možné pouze v jednotlivých a naléhavě nutných případech, jinak nikoli.

Není tedy možné parkovat vozidlo označené parkovacím průkazem v zákazu vjezdu nebo v zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou dopravní obsluze vjezd povolen jen proto, že jinde není volné místo nebo z důvodu výběru peněz z bankomatu.

Platný parkovací průkaz držitele neopravňuje:
• k vjezdu do zákazu vjezdu ani do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou, jestliže to není naléhavě, absolutně nutné
• k vjezdu do pěší zóny a k parkování v pěší zóně kdekoliv
• s platným parkovacím průkazem lze v pěší zóně parkovat zdarma kdekoli, kde je vyznačena parkovací plocha, je - li to naléhavě nutné
• ani s platným parkovacím průkazem nesmíte nikdy parkovat na chodníku
• parkovat tam, kde vozidlo je překážkou v plynulosti provozu, tj. třeba není možné parkovat před vchodem do obchodu


PARKOVACÍ PRŮKAZ A MODRÉ ZÓNY V BRNĚ A V PRAZE

Parkovací systém v zónách v Brně není úplně stejný jako systém zón v Praze. Nicméně pro obě města platí:
Pokud jste ve městě se zónováním pouze návštěvník, parkovací průkaz Vám nepřináší žádné výhody a je nutné za parkování zaplatit stejnou cenu, jako každý jiný zdravý řidič.

Držitelé platných průkazů mohou v hlavních zónách v centru obou měst bezplatně parkovat jen tehdy, pokud mají ve městě trvalé bydliště, do zón vjíždějí opakovaně a mají vyřízené povolení dané městské části nebo odboru dopravy, ke kterému patří i zapsání SPZ vozidla do registračního systému.

Takové povolení však není vydáváno návštěvníkům ani turistům.

Pro držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P s trvalým bydlištěm v Brně vydává povolení k vjezdu do zónovaných částí kontaktní centrum Zvonařka 5. Informace k parkování v modrých zónách v Brně poskytuje infolinka 800 30 30 20, po, st 8.00 - 17.30 hod., út, čt, pá 8.00 - 12.00 hod.

Hlavní město Praha informuje o parkování na stránkách https://parking.praha.eu/cs/moznosti-parkovani-v-praze/. V případě potřeby se můžete obrátit na pražskou infolinku k zónám, tel. +420 257 015 257.

Informace pro návštěvníky města Brna najdete na těchto stránkách https://www.parkovanivbrne.cz/parkovani-navstevnici. Brněnská infolinka k parkovacím zónám funguje na čísle 542 172 525.

Pokud zaparkujete v širší modré zóně, mimo historická centra obou měst, pak zdarma jen tam, kde je vyznačeno obecné parkovací místo pro vozíčkáře, bez dodatkové tabulky s konkrétní SPZ.
To ovšem v praxi předpokládá, že než do takové části měst vjedete, zjistíte si sám/a předem (na internetu), že jste v zóně širší, nikoliv hlavní historické a také budete předem vědět, kde tato bezplatná místa k parkování pro vozíčkáře nacházejí.

Pokud se Vám nechce hledat žádné informace o typu zónovaného okruhu předem a jste v Brně nebo v Praze jen turista, návštěvník, je nutné zaplatit za vjezd do modré nebo fialové zóny standardní cenu, ačkoli jste držitel průkazu ZTP, ZTP/P, parkovacího průkazu a máte zdravotní omezení či postižení.


PARKOVACÍ PRŮKAZ, ZTP a ZTP/P A DÁLNIČNÍ ZNÁMKA

Držitel/ka platného parkovacího průkazu a ZTP(/P) vydaného v ČR dálniční mýto neplatí, ovšem pouze na území ČR. Platí přitom, že držitel obou průkazů musí vždy být přítomen ve vozidle. Pro případ kontroly dálniční policií je nanejvýš vhodné správně umístit parkovací průkaz do levého spodního rohu čelního skla z pohledu řidiče. Takto označená vozidla jsou obvykle kontrolována pouze dalekohledem, jestliže nedošlo k nějakému přestupku. Osvobození od dálničního poplatku je vázáno na průkaz ZTP(/P), proto je klíčové, aby se s ním (nebo rozhodnutím o jeho přiznání) jeho držitel případně mohl policii prokázat.
Jakmile vjede na území cizího státu, musí si vždy zakoupit patřičnou dálniční známku. V zahraničí nelze používat český parkovací průkaz místo dálniční známky.


ELEKTRONICKÉ DÁLNIČNÍ ZNÁMKY 2021

Pro držitele průkazu ZTP anebo ZTP/P a parkovacího průkazu se nic nemění. Pro jízdu po dálnici v ČR musíte mít pouze u sebe průkaz ZTP(/P) a za oknem vystavený platný parkovací průkaz.
Není třeba žádná elektronická registrace.
Důležité upozornění: I když má průkaz s uchem jinak jen informační charakter, jsou od 1. 1. 2021 od poplatku na české dálnici osvobozeni i lidé se sluchovým postižením, kteří mají průkaz ZTP anebo ZTP/P.
Znovu zdůrazňujeme, že nevzniká nárok na parkování na vyhrazených místech pro vozíčkáře.


PARKOVACÍ PRŮKAZ, ZTP, ZTP/P, DÁLNIČNÍ ZNÁMKA A JÍZDA PO DÁLNICI BEZ HENDIKEPOVANÉ OSOBY V AUTĚ

Dle zákona bez platné dálniční známky může po dálnici jet pouze to vozidlo, v němž je hendikepovaná osoba PRÁVĚ PŘEPRAVOVANÁ.
Pokud v autě tato osoba již nesedí a jedete po dálnici, vozidlo pozbývá výhod a musí být označeno platnou dálniční známkou. Není-li tomu tak, hrozí řidiči bloková pokuta až do výše 2000 Kč.
Pokud tedy např. vezete někoho z rodiny do lázní, tento člověk je držitelem platného průkazu ZTP anebo ZTP/P a platného parkovacího průkazu, zůstává v lázních a Vy jedete autem bez něj zpět:
a/ na zpáteční cestě se dálnici vyhněte
b/ pro zpáteční cestu zakupte dálniční známku. Můžete zakoupit přes portál edalnice.cz tzv. jednodenní dálniční známku za 200 Kč, jejíž platnost běží do půlnoci daného dne (nikoliv 24 hod).


PARKOVACÍ PRŮKAZ, PRŮKAZ ZTP A ZTP/P A PLACENÉ PARKOVIŠTĚ

Tato problematika není legislativně upravena. Záleží vždy na tom, kdo je provozovatelem parkoviště. Pokud město, invalidní občan s platným průkazem OZP a rovněž s platným parkovacím průkazem má právo na placeném parkovišti parkovat zcela zdarma na kterémkoliv místě, pokud obecní nebo městská vyhláška nestanoví jinak. Ve většině městech má však i invalidní osoba, držitel/ka platného parkovacího průkazu, povinnost platit parkovné.

Pokud je však provozovatelem parkoviště soukromá společnost, jste povinni zaplatit plnou částku (i přes ZTP nebo ZTP/P a parkovací průkaz), resp. řídit se parkovacím řádem této společnosti (některé parkování se slevou nebo zdarma poskytují, jiné ne).

Jedete-li do cizího města, celé centrum města je obvykle zónou placeného parkoviště. V centru města je možné bezplatně parkovat jen na obecných parkovacich místech pro invalidy. To je tam, kde není pod svislou dopravní značkou umístěna dodatková tabulka s konkrétní SPZ. Zde tedy můžete s Vaším platným parkovacím průkazem většinou parkovat libovolně dlouho. Tato místa však bývají často obsazena. Když vůz zaparkujete kdekoli jinde, na jakékoliv parkovací ploše, musíte zaplatit standardní cenu, ač jste držitel platného průkazu.


PARKOVACÍ PRŮKAZ A ODTAH

Není pravdou, že auto s parkovacím průkazem pro zdravotně postižené nesmí být nikdy odtaženo ze silnice! PČR má právo auto odtáhnout, jestliže třeba překáží na silnici. (Cena za odtah činí aktuálně 1900 KČ s DPH.)
Vozidlo s parkovacím průkazem jen NESMÍ dostat tak zvanou botičku.


PARKOVACÍ PRŮKAZ A BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

V současnosti je obvykle taková událost řešena tak, že odtahová služba zvedne příslušné vozidlo a po vyčištění komunikace vůz vrátí zpět na místo (tak, aby hendikepovanému řidiči nebylo zcela znemožněno dostat se z místa). Ovšem majitel vozidla tuto akci zaplatí v rámci přestupkového řízení.

Povinnost majitele vozidla auto označené parkovacím průkazem při blokovém čištění odstranit vyplývá z rozhodnutí příslušného úřadu městské části o Vašem vyhrazeném stání. Většinou platí, že i takto specificky označený vůz musí být při blokovém čištění pryč ze silnice. Pokud auto necháte v této době zaparkované na místě vyhrazeném k Vaší SPZ, dopouštíte se tím dopravního přestupku a jakákoliv složka PČR Vám může udělit blokovou pokutu až 2000 Kč.


CO DĚLAT, KDYŽ JSEM ZA SKLEM AUTA NAŠEL OZNÁMENÍ O PŘESTUPKU

Je nutné se osobně dostavit na Městskou policii, Křenová 4, Brno. U přepážky vysvětlíte své počínání, předložíte oznamovací lístek, občanský a řidičský průkaz. Doporučuji přestupek přiznat, vyhnete se tak následnému správnímu řízení, záležitost bude okamžitě na místě vyřešena a velmi pravděpodobně Vám bude udělena pokuta v nejnižší možné sazbě, tj. v řádech sto korun. Tento přestupek není bodovaný a řidiči tak nebude odečten žádný bod (z celkových 12).


PŘENOSITELNOST PRŮKAZU

Parkovací průkaz nemusí být umístěn pouze a stále v jednom vozidle. Osoba zdravotně postižená má právo vzít si ho s sebou do každého auta, ve kterém je přepravována. Průkaz nabývá patřičných výhod, pokud vůz, v němž jedete, patří příslušníkům Vaší rodiny anebo osobě Vám blízké. Musí být však viditelně vystaven a jeho majitel by u sebe měl mít rovněž platný průkaz ZTP nebo ZTP/P.
Jestliže držitel obou průkazů není ve voze právě přepravován, neměl by být ve vozidle ani parkovací průkaz. V takovém případě by parkovací průkaz měl být schovaný (např. v palubní přihrádce), jinak hrozí pokuta až 2000 Kč. To, že bez držitele průkazu ZTP anebo ZTP/P výhody parkovacího průkazu neužíváte, jen jste parkovací průkaz nesundali, není pro policii argument!

K průkazu TP není parkovací průkaz vydáván.


DOKLADY POTŘEBNÉ K VYŘÍZENÍ PARKOVACÍHO PRŮKAZU

• Váš průkaz OZP s označením ZTP anebo ZTP/P
• 1 aktuální fotografie pasového formátu
• platný občanský průkaz
• původní rozhodnutí o průkazu OZP (dříve průkaz mimořádných výhod)
• případně původní parkovací průkaz

Doklady od Vašeho auta nejsou nutné.

Pokud chcete zažádat o nový parkovací průkaz pro zdravotně postiženou osobu, ale nemáte průkaz ZTP nebo ZTP/P, je třeba nejprve vyřídit tento na úřadě práce. Až po přiznání průkazu ZTP nebo ZTP/P je možné vyřídit si parkovací průkaz.
O parkovací průkaz do auta požádáte teprve tehdy, až budete mít průkaz ZTP nebo ZTP/P fyzicky v ruce. Pro jeho vyřízení nestačí rozhodnutí o přiznání průkazu OZP vydané úřadem práce. Dle zákona má nárok na parkovací průkaz držitel průkazu ZTP či ZTP/P. Držitelem průkazu ZTP anebo ZTP/P se stáváte teprve vydáním fyzického průkazu. Proto nelze parkovací průkaz vyřídit dříve, než máte průkaz ZTP nebo ZTP/P u sebe.


VYŘÍZENÍ PARKOVACÍHO PRŮKAZU V ZASTOUPENÍ

Osoby omezené ve svéprávnosti - předložit list opatrovníka
Osoby nezletilé - předložit rodný list

Držitel průkazu ZTP či ZTP/P a opatrovník se musí na patřičný úřad dostavit osobně, a to kvůli podpisu parkovacího průkazu.
Pokud je budoucí držitel omezeně pohyblivý, obvykle je možná individuální telefonická domluva, že klient bude odbaven mimo standardní úřední hodiny, na místo přijede autem, zůstane v něm sedět. Úřednice přijde ve smluvený čas za klientem do vozidla, kde on parkovací průkaz podepíše a následně bude tento dokončen.
V naprosté většině případů není na patřičných odborech možné vyřídit parkovací průkaz na základě zplnomocnění. A to právě kvůli nutnosti podpisu a skutečnosti, že úředníci chtějí držitele parkovacího průkazu vidět.

Parkovací průkaz Vám pak bude vydán na počkání a můžete ho okamžitě začít používat. K jednomu průkazu ZTP nebo ZTP/P je vždy vydáván 1 parkovací průkaz. Pokud držitel/ka ZTP nebo ZTP/P vlastní 2 různá vozidla, parkovací průkaz užívá střídavě podle toho, kde je právě přepravován/a. Po kompetentním úřadu nelze požadovat vydání 2 parkovacích průkazů pro 1 osobu.


KDE V BRNĚ PARKOVACÍ PRŮKAZ VYŘÍDIT

Magistrát města Brna, Koliště 19, přízemí, dv. č. 07 v úřední hodiny: pondělí a středa od 8 do 17 hodin.
Kontaktní telefon: 542 173 716.
Možnost parkování ve dvoře, vjezd z Koliště. Bezbariérové, lze použít z parkoviště výtah.

Pokud nemáte trvalý pobyt v Brně, musíte si parkovací průkaz vyřídit tam, kde máte trvalý pobyt.
V některých městech ho lze vyřídit na odboru sociálním, kde žadatele případně dále nasměrují. Záleží vždy na interní struktuře magistrátu konkrétního města.


PLATNOST PARKOVACÍHO PRŮKAZU
dle doby platnosti ZTP nebo ZTP/P.


Pokud přijdete o vozidlo, platnost parkovacího průkazu nezaniká. Např. Vaše auto neprošlo technickou a nemůžete s ním nadále jezdit, ale Váš parkovací průkaz smíte nadále používat. Není nutné ho vracet magistrátu ani nahlašovat nějaké změny. Na parkovací průkaz máte stále nárok, protože máte platný průkaz OZP s označením ZTP nebo ZTP/P.


VÝMÉNA PARKOVACÍHO PRŮKAZU

Jakmile budete mít v ruce nový průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP), je možné na MmB stávající průkaz vyměnit za ten platný. Nové průkazy budou vypadat stejně, jako ty dnešní a opět budou platné ve všech členských státech EU. Bude na nich jen vyznačeno jiné datum platnosti.

K výměne je třeba:
• původní parkovací průkaz
• 1 aktuální fotografie žadatele pasového formátu
• původní rozhodnutí o průkazu OZP (dříve průkaz mimořádných výhod)

Žádný formulář žadatel/ka nevyplňuje.


Parkovací průkaz je obecně třeba vyměnit vždy, když jsou údaje na něm časem nečitelné, vybledlé nebo je znehodnocena fotografie.
Za dobrý stav průkazu zodpovídá jeho držitel/ka.
Je-li na průkazu třeba vybledlé razítko, musíte navštívit úřad, který průkaz vydal (sociální odbor) a zařídit výměnu za nový, a to i tehdy, když je Váš parkovací průkaz stále platný.
K výměně potřebujete poškozený parkovací průkaz, 1 aktuální fotografii pasového formátu a Váš průkaz ZTP nebo ZTP/P.


VÝMÉNA PARKOVACÍHO PRŮKAZU PŘI ZMĚNĚ PŘÍJMENÍ ŽENY

Nejprve je nutné vyměnit průkaz ZTP nebo ZTP/P.

Dostavte se osobně se starým ZTP na úřad práce dle Vašeho trvalého bydliště. Není nutné čekat na vystavení oddacího listu. Přijít můžete i s občanským průkazem s ustřihlými rožky a se zeleným změnovým lístkem, na němž je Vaše nové příjmení uvedeno. Vezměte si ovšem s sebou 1 aktuální fotografii pasového formátu.
Referen/ka ÚP zanese do počítače nové příjmení.
Podepíšete poklady pro vydání nového průkazu. ZTP či ZTP/P. Za přibližně 10 dní je možné si na úřadě vyzvednout nový průkaz s aktuálním příjmením.
Vydání tohoto průkazu je spojeno s poplatkem 30 Kč v hotovosti.

Teprve s průkazem ZTP, ZTP/P s novým příjmením budete vyřizovat nový průkaz parkovací.
Jeho výměnu v Brně provádí Magistrát města Brna, Koliště 19. Tato výměna je okamžitá a bezplatná. K výměně je třeba 1 nová fotografie pasového formátu.


KOPÍROVÁNÍ PARKOVACÍHO PRŮKAZU

Originál parkovacího průkazu NELZE v žádném případě kopírovat a kopii nelze užívat jako originál.
Pokud byste parkovací průkaz okopíroval/a a s kopií vůz třeba zaparkoval/a na vyhrazeném parkovacím místě, jedná se dle zákona o neoprávněné užití parkovacího průkazu a Vaše vozidlo bude odtaženo, na Vaše náklady!


ZTRÁTA NEBO ODCIZENÍ PARKOVACÍHO PRŮKAZU

Jestliže jste ztratil/a parkovací průkaz, navštivte co nejdříve úřad, který jej vydal (nejčastěji sociální odbor magistrátu).
S sebou si vezměte originál průkazu ZTP nebo ZTP/P a 1 Vaše aktuální průkazové foto.
Na sociálním odboru podepíšete protokol o ztrátě průkazu. Starý průkaz bude vyškrtnut ze záznamové knihy. Poté Vám bude na počkání vystaven nový průkaz. Platnost bude stanovena shodně s platností Vašeho ZTP nebo ZTP/P.
Vydání nového parkovacího průkazu je bez poplatku.

Jesliže Vám byl parkovací průkaz odcizen, je nutné se co nejdříve po zjištění obrátit na polici a krádež oznámit.
Policie s Vámi sepíše protokol, který si vezmete na sociální odbor, spolu s průkazem ZTP anebo ZTP/P a 1 Vaší fotografií.
Na sociálním odboru si policejní protokol okopírují a vystaví Vám nový parkovací průkaz. Vydání je opět bezplatné.


PARKOVACÍ PRŮKAZ A ÚMRTÍ DRŽITELE

V takovém případě je někdo z nejbližších příbuzných povinen vrátit parkovací průkaz co nejdříve orgánu, který jej vydal. Bývá to buď sociální odbor magistrátu města, odbor dopravy, případně obecní úřad s rozšířenou působností.
Je nutné doložit kopii úmrtního listu. Tato nemusí být notářsky ověřena.


PARKOVACÍ PRŮKAZ A MOŽNÉ ZNEUŽITÍ

Poradna nemá pravomoc ověřovat ani prověřovat pravost nebo platnost parkovacího průkazu.
Pokud se domníváte, že parkovací průkaz je uživatelem nestandardně, případně neoprávněně používán, je nutné kontaktovat výhradně městskou policii, telefonicky nebo osobně vysvětlit celou situaci a podat podnět k prošetření věci.
Připravte si jméno a příjmení držitele parkovacího průkazu, SPZ vozidla, jméno ulice, na které vůz aktuálně stojí. Můžete ukázat i fotografie z Vašeho mobilního telefonu.


UPOZORNĚNÍ:

Jste-li držitelem parkovacího průkazu do auta s platností "Bez časového omezení", případně "trvale", důrazně doporučujeme průkaz co nejdříve vyměnit.
Průkazy, které mají vyznačen tento starší formát platnosti, jsou neplatné! Hrozí Vám pokuta za neoznačení vozidla.
Platné parkovací průkazy mají číselný formát, tj. vyznačeno přesné datum platnosti, totožné s datem na Vašem průkaze ZTP anebo ZTP/P.
Máte-li v autě stále ještě parkovací průkaz "Bez časového omezení", "Trvale", doporučujeme ho na patřičném odboru co nejdřív vyměnit. Je to na počkání a zdarma. Vezměte si originál průkazu ZTP nebo ZTP/P, občanku, 1 aktuální fotku pasového formátu a starý parkovací průkaz.

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná


Datum poslední aktualizace textu: 15. 5. 2024


Máte dotaz? V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.

Kontaktní formulář


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


Telefonické dotazy přijímáme
a zodpovídáme denně
pondělí až pátek
od 8.00 do 13.00 hod.
Nevolejte později ani o víkendu.
Pokud se Vám právě nemohu
věnovat, co nejdříve zavolám
zpět.
Vaše neúspěšné volání
je vždycky zaznamenáno.

E-mailové dotazy přijímáme
nepřetržitě, odpovídat
se snažíme co možná
nejdříve, obvykle v rozmezí
1-2 pracovních dnů, o letních
prázdninách 4-5 pracovních
dnů, dle charakteru Vašeho
dotazu.

Osobním setkáním s klienty
se věnujeme vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 12.30
do 13.30 hod., a to na našem
poradenském pracovišti
v budově ZŠ Staňkova 14,
vchod z boční strany
z ulice Rybníček 7.
Do poradny je nutné
se telefonicky objednat
alespoň 1 pracovní den předem.
Případné změny oproti
standardnímu provozu bývají
dostatečně předem zveřejněny
v aktualitách.


Kontakt Kontakt

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná
Ing. Marcela Kodýtková

poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s.

Telefon: +420 511 119 400
+420 511 110 116

E-mail: poradna@pohyblivost.cz

Web: www.pohyblivost.cz


Parkovací zóny v Brně a v Praze
Poradna pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují
Výměna průkazů OZP
a příspěvek na mobilitu
Služby osobní asistence
a terénních odlehčovacích
služeb
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo
Vyzvednutí poštovní zásilky
v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým
omezením
Sociální dávky v mateřství -
peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek
Vyhrazené parkování
Možnosti vystavení úředně
ověřené plné moci
Příspěvky, slevy
a preventivní programy
zdravotních pojišťoven -
obecné informace
Možnosti přepravy na odborné
vyšetření nebo specializované
pracoviště u klientů s výrazně
omezenou hybností a s jinými
vážnými diagnózami
Příspěvek na bydlení
Financování kompenzačních
pomůcek
Parkovací průkaz pro osobu
zdravotně postiženou
Euroklíč
Co je příspěvek na péči
u dospělých osob
Co je příspěvek na péči u dětí
Co je to karta, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s., Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji | Změnit nastavení souborů cookies