Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Vyhledávání
Menu
Úvodní stránka
Poradenská sekce
Spolek Agnis Rosa, z.s.
O nás
Aktuality
Provoz kanceláře poradny
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře
Klientská hodnocení poradny
Naši dárci
Kontakt
Facebook Facebook


Co je to karta, průkaz TP, ZTP a ZTP/P


Nejčastější dotazy k průkazům ZTP a příspěvku na mobilitu


Tyto průkazy pro osoby zdravotně postižené představují mimořádné výhody.

OZP vzor1

OZP vzor2

KDE ŽÁDÁME

Všichni žadatelé bez rozdílu věku žádají na úřadě práce dle svého trvalého bydliště.
Celý proces začíná podáním Žádosti o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením a současně podáním Žádosti o (tak zvaný)příspěvek na mobilitu k úřadu práce. Buď osobně na podatelnu nebo doporučeným dopisem nebo on-line podáním přes Bankovní identitu.


DÉLKA ŘÍZENÍ

Od podání žádosti o průkaz osoby se zdravotním postižením a sočasně žádosti o příspěvek na mobilitu do vydání rozhodnutí 3-6 kalendářních měsíců.
Existují 3 možné stupně průkazu, ale pouze 1 formulář. Ten vyplníte, odevzdáte nebo doručíte na úřad práce. Poté posudkový lékař rozhodne, jaký stupeň průkazu náleží právě Vám.


UPOZORNĚNÍ

Kdo nemá přiznané z úřadu práce ZTP nebo ZTP/P, nemůže získat parkovací průkaz do auta.

I když máte invalidní důchod, je třeba zvlášť požádat o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením a současně o tzv.příspevěk na mobilitu a čekat na rozhodnutí z úřadu práce dle Vašeho trvalého bydliště.
Přiznaný invalidní důchod jakéhokoli stupně NEZNAMENÁ nárok na průkaz ZTP, ani na kartičku na parkování.

1. stupeň mimořádných výhod = průkaz OZP s označením TP (těžké postižení) - držitel/ka má nárok na vyhrazené místo k sedění v MHD, autobusových a vlakových spojích, kromě míst vázaných na konkrétní místenku.
Držiteli průkazu TP nevzniká nárok na žádnou slevu z ceny jízdného a při jízdě v MHD tedy musí mít k tomuto průkazu zakoupenou a označenou jízdenku dle platného tarifu či zóny. Jinak má revizor při kontrole jízdenek právo vypsat pokutu na místě, a to až 1500 Kč.

Dále má právo přednosti např. při projednávání osobních záležitostí na úřadech, pokud čekání ve frontě představuje nutnost dlouhého stání.

Majitel/ka tohoto typu výhod nemá nárok na parkovací průkaz pro zdravotně postižené. Nesmí tedy ani stát nebo parkovat na místech vyhrazených pro vozíčkáře - invalidy. Naopak je povinen/a hradit dálniční mýto, a to v plné výši.
Pokud není osobou invalidní v některém stupni nebo OZZ, nemá držitel/ka nárok na žádné slevy na dani nebo bonusy.

Držitelé průkazu TP si mohou vyřídit tak zvaný euroklíč.


2. stupeň mimořádných výhod = průkaz OZP s označením ZTP (zvlášť těžké postižení) - držitel/ka má nárok na stejné výhody jako u průkazu TP, dále je osoba bezplatně přepravován/a v MHD (zahrnuje tramvaj, autobus, trolejbus, metro).

2. stupeň těchto výhod umožňuje držiteli uplatnit 75% slevu na jízdném ČD, a to v 2. třídě osobních vlaků i rychlíků. Pokud cestující preferuje autobusovou vnitrostátní dopravu, pak ho ZTP opravňuje ke slevě 75% z ceny jízdného.
Aby mohl držitel průkazu uplatnit jakoukoliv slevu jízdného, musí mít svůj průkaz vždy u sebe. Nestačí jen platné rozhodnutí o přiznání průkazu v době před jeho vlastním vydáním. Na slevy máte tedy právo až okamžikem vydání průkazu.

Držitel/ka ZTP má také nárok na parkovací průkaz pro zdravotně postižené, díky němuž smí VĚTŠINOU zdarma stát nebo parkovat na místech pro invalidy, vozíčkáře.
To,zda v konkrétním městě je nebo není i pro invalidy na vyhrazeném parkovacím místě stanoven poplatek, je upraveno vyhláškou města.

Státní legislativa garantuje držitelům ZTP a ZTP/P a parkovacího průkazu vyhrazené parkoviště, ale osvobození od poplatku nezaručuje.

Aktuálně platí držitelé průkazu ZTP a ZTP/P a parkovacího průkazu za vyhrazené parkoviště pro invalidy v každém centru města.
Parkovací průkaz a ZTP nebo ZTP/P dnes dle patřičných metodik jednotlivých městských rad garantují jeho držiteli především právo zaparkovat vozidlo v centru města na místě vymezeném pro vozíčkáře. Nikoli slevu na parkování anebo parkování zdarma.

S Vaším parkovacím průkazem smíte vjet do zákazu vjezdu a stát zde po dobu nezbytně nutnou např. k naložení nějakých věcí, ale Vaše vozidlo nesmí být překážkou na silnici. Vždy se ale musí jednat o jednotlivý, naléhavě nutný případ.
To v praxi znamená: Vjedete-li Vašim vozidlem do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou "Dopravní obsluze vjezd povolen", ale do cíle si tak pouze chcete zkrátit cestu, policie Vám udělí pokutu. Vaše auto máte sice řádně označeno platným parkovacím průkazem, ale do cílového bodu vede i jiná, delší cesta, nejedná se tedy o naléhavě nutný případ, a proto je udělená pokuta oprávněná.

Můžete dále vjet do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou "dopravní obsluze vjezd povolen" nebo "mimo zásobování". S parkovacím průkazem lze vjet i do pěší zóny. Porušit zákaz vjezdu je však možné pouze v jednotlivých a naléhavě nutných případech, jinak nikoli.
I zde platí výše zmíněné: Existuje-li jiná cesta do téhož cíle, nejedná se o jednotlivý a naléhavě nutný případ. Ač je auto označeno platným parkovacím průkazem, bude policií udělena pokuta.

Platný parkovací průkaz držitele neopravňuje:
• k vjezdu do zákazu vjezdu ani do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou, jestliže to není naléhavě, absolutně nutné
• k vjezdu do pěší zóny a k parkování v pěší zóně kdekoliv; s platným parkovacím průkazem lze v pěší zóně parkovat zdarma kdekoli, kde je vyznačena parkovací plocha, je - li to naléhavě nutné
• ani s parkovacím průkazem nelze nikdy parkovat na chodníku

Mezi další výhody tohoto stupně (tedy ZTP) patří bezplatný zápis Vašeho auta (nikoli tříkolky) do registru motorových vozidel a rovněž vydání řidičského průkazu zdarma.
Držitel/ka ZTP je osvobozen/a od ekologické daně.
Další majitel téhož vozidla, který nemá průkaz OZP tohoto stupně, je ale povinen tuto daň zaplatit.

Pokud Vám byl úřadem práce přiznám příspěvek na motorové vozidlo, můžete žádat na finančním úřadě dle trvalého bydliště o vrácení DPH, nejvýše 100 000 Kč. DPH je možné vrátit i u ojetiny, pokud je prodejce plátce DPH. Výhoda je vázána na příspěvek z ÚP (na výši příspěvku nesejde) a neplatí pro auta, která jste celá financovali sami.

Držitel/ka ZTP je osvobozen/a od poplatku za ověření podpisu, jestliže jej neověřuje u notáře anebo na poště.

Nyní tedy ještě jednou, pro přehlednost, vyjmenuji pouze výhody vázané na parkovací průkaz (nikoliv na ZTP):
stání a parkování na místech pro invalidy zdarma, vyhrazené parkovací stání před domem, vjezd do zákazu vjezdu po dobu nezbytně nutnou, není-li auto překážkou na silnici, možnost vjezdu do zákazu stání s dodatkovými tabulkami "mimo dopravní obsluhu", "jen dopravní obsluha", "mimo zásobování", možnost vjet do pěší zóny.

Držitel/ka ZTP je zcela osvobozen/a od dálničních poplatků.


3. stupeň výhod = průkaz OZP s označením ZTP/P (zvlášť těžké postižení s průvodcem) - všechny výhody platné pro průkaz TP a ZTP, nevidomí mohou bezplatně přepravovat svého vodícího psa. Občané vidoucí pak dle těchto výhod bezplatně přepravují dopravními prostředky rovněž svého průvodce.

Osoba průvodce a požadavky na ni nejsou nijak specifikovány zákonem. Je na uvážení hendikepovaného, koho si za průvodce zvolí. Obecně se předpokládá, že jím bude osoba natolik fyzicky i psychicky zralá a zdatná, aby zvládla sama zajistit veškerou pomoc např. při cestování veřejnou hromadnou dopravou. Za svého průvodce je zcela zodpovědný hendikepovaný člověk.

Podmínky pro průvodce držitele průkazu ZTP má právo specifikovat dopravce. Dopravní podnik žadné podmínky, jako např. věkovou hranici průvodce, neuvádí.
Naproti tomu České dráhy aktuálně uvádějí, že chce-li držitel ZTP/P uplatnit slevu jízdného pro svého průvodce, pak jím nesmí být jiný držitel průkazu ZTP či ZTP/P, ani osoba mladší 10 let. To platí pro všechna postižení, s výjimkou nevidomých cestujících. Ti s sebou jako jediní mohou mít průvodce mladšího, než 10 let.

Vlastníte-li parkovací průkaz, průkaz ZTP/P a jste vozíčkář, máte také nárok na vyhrazené stání před Vaším domem. Přitom zaplatíte za jeho zřízení, tedy za vyznačení piktogramu vozíčkáře na zem a za vodorovnou značku označující toto Vaše místo, neplatíte však už poplatek za užití silnice, na které vůz stojí.


NEPŘEDLOŽENÍ PRŮKAZU ZTP NEBO ZTP/P A KONTROLA REVIZOREM

Pokud jste si zapomněl/a Váš průkaz ZTP nebo ZTP/P a nepředložíte ho na požádání revizorovi, vypíše Vám na místě blokovou pokutu na částku 1550 KČ. Neplaťte ji. Dostavíte-li se do 5 kalendářních dnů, tj. počítáno včetně víkendu, osobně na Dopravní podnik města Brna a předložíte originál Vaší platné průkazky, zaplatíte pouze manipulační poplatek 50 Kč.

Kdyby se Vám však, z jakýchkoliv důvodů, nepodařilo časovou lhůtu 5 dnů dodržet, byl/a byste nucen/a zaplatit pokutu v plné výši, ačkoli jste držitelem průkazu OZP s označením ZTP nebo ZTP/P.

Tento postup platí konkrétně pro město Brno. V jiných městech naší republiky je v zásadě podobný, záleží na pravidlech toho kterého Dopravního podniku.


PRŮKAZ ZTP A ZTP/P A SLEVY NA VSTUPNÉM

V některých kinech či divadlech po celé ČR může držitel ZTP/P požadovat pro sebe a rovněž svého průvodce slevu ve výši 50% ceny vstupného. Tzn. stojí-li 2 lístky do kina v plné ceně 200,- Kč, držitel ZTP/P po uplatnění slevy zaplatí 50,- Kč za každý 1 lístek, tedy celkem 100,- Kč za sebe i průvodce.

Slevy však nejsou poskytovány v každém kulturním zařízení, o poskytnutí slevy z ceny vstupného pak rozhoduje právě pokladní v kině, divadle apod. podle pokynů majitele.
50% slevy na vstupném většinou nelze uplatnit v multikinech, tam je někdy držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P poskytnuta sleva ve výši slevy studentské.
Majitelé a pořádající společnosti, agentury mají plné právo rozhodnout o podmínkách, za jakých budou slevy držitelům průkazů poskytovány.
Sleva na vstupném pro držitele ZTP bývá často ze strany pořadatele s dodatkem pouze pro ZTP - vozíčkáře. Je tomu tak kvůli obecnému předpokladu, že takový člověk zřejmě pak bude mít s sebou průvodce. Tím pádem je o něj postaráno a riziko např. pádu nebo jiného neštěstí je minimální. Jednání je cílené de facto na ochranu pořadatele.

Podobnou podmínku si pořadatel většinou stanoví také u průkazu OZP s označením ZTP/P. Tam pořadatelé poskytují slevu držiteli ZTP/P pouze tehdy, doprovází-li ho průvodce.
Držitel průkazu OZP s označením ZTP/P má již vážné zdravotní omezení a průvodce by s sebou měl mít vždy, pro jeho vlastní bezpečnost. Nezná tamější prostředí a mohou snadno nastat problémy např. s přístupem na jeho místo anebo na WC.

Navíc: není až tak nereálné, že by někdo přímo z pořadatelů upozornil kterýkoliv úřad práce ČR, že držitel ZTP/P se na akci dostavil bez průvodce.
Tento podnět by pak mohl být jistě vstupním pro přezkum zdravotního stavu a překlasifikování na ZTP.


Majitel/ka ZTP/P má nárok na:
všechny výhody platné pro ZTP, tzn. parkovací průkaz a všechny výhody z něj plynoucí, popsané výše, povolení vjet do zákazu stání, vyhrazené stání před domem, slevy na dani z příjmu, daňové bonusy.

Dále i nárok na poplatkové úlevy zmíněné v bodě 2, tj. např. bezplatný zápis auta do registru vozidel.
Držitel/ka ZTP/P je osvobozen/a od ekologické daně.
Další majitel téhož vozidla, který nemá průkaz mimořádných výhod ZTP/P, je ale povinen tuto daň zaplatit.

Držitel/ka tohoto III. stupně mimořádných výhod je zcela osvobozen/a od dálničních poplatků.

Držitel/ka ZTP/P má nárok na slevu na dani z příjmu, dále i na daňový odpočet na vyživované dítě, daňový bonus.
Pro informace o podmínkách odpočtu i o jeho výši v konkrétním roce doporučujeme zkontaktovat spádový finanční úřad, dle sídla Vašeho zaměstnavatele.


PRŮKAZ TP, ZTP A ZTP/P A SLEVY PŘI NAKUPOVÁNÍ ON-LINE

Toto shrnutí je zaměřené na obchody nabízející širokou škálu zboží od potravin přes drogerii a další spotřební zboží až po volně prodejné lékárenské produkty. Ve všech níže jmenovaných on-line obchodech můžete nakupovat prostřednictvím počítače, mobilního telefonu či tabletu a je vyžadována platba kreditní kartou (často předem on-line a s připočtením rezervy pro zboží, které je na váhu, po doručení zboží se strhne skutečná hodnota objednávky).

Je důležité předem si ověřit, zda dovoz platí i pro Vaši obec – nejlépe pokrytá jsou města Praha, Brno, Olomouc, Ostrava a jejich nejbližší okolí.

ROHLÍK A KOŠÍK

Oba tyto obchody mají speciální věrnostní program pro seniory nad 65 let a držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P. Podmínky využití jsou téměř totožné:
- Doprava zdarma pro členy klubu v méně vytížené dny a časy (např. pondělí až čtvrtek) nebo vracení poplatku za dopravu formou kreditů,
- Výnos nákupu ke dveřím
- Speciální slevy pouze pro členy klubu
- Servis vratných obalů,
- Možnost objednání i po telefonu přes zákaznickou linku, Rohlík nabízí i podporu nevidomým
- Registrace se provádí přes zákaznickou linku konkrétního prodejce
- Při převzetí (prvního) nákupu je třeba předložit kurýrovi občanský průkaz nebo průkaz OZP

Podrobnosti najdete na stránkách:
- Rohlík bez bariér - https://www.rohlik.cz/tema/rohlik-bez-barier
- Košík – Plná péče - https://www.kosik.cz/stranky/plna-pece

DALŠÍ ON-LINE MARKETY

Tyto obchody garantují dopravu zdarma pro všechny zákazníky bez poskytování speciálních slev nebo služeb pro špatně mobilní zákazníky:

Albert domů - https://www.albertdomuzdarma.cz
iTesco - https://www.itesco.cz/sluzby-a-znacky/nakupy/vase-prvni-online-nakupy/
Billa e-shop - https://shop.billa.cz


Průkaz ZTP ani ZTP/P NEOPRAVŇUJE držitele:
ke slevě nebo k odpuštění poplatku za komunální odpad
ke slevě či odpuštění poplatků soudních - soud zde posuzuje pouze výši
  Vašich příjmů
k přednostnímu odbavení na poště - pošta se řídí vlastními interními
  předpisy, přičemž tento zde neexistuje
k přednostnímu vyšetření u lékaře - pořádí pacientů vždy určuje lékař
  nebo sestra
k neplacení televizního a rozhlasového poplatku, výjma samostatně žijících
  občanů zcela nevidomých nebo trpících úplnou hluchotou
ke slevě z ceny technické prohlídky auta (STK)
k tomu, aby Váš doprovod žádal od zaměstnavatele placené
  nebo neplacené volno - průkaz ZTP/P zde nehraje roli


PRŮKAZ ZTP, ZTP/P A ODDĚLENÉ DOMÁCNOSTI RODIČŮ

Pokud byl Vašemu dítěti přiznán průkaz ZTP, ZTP/P, parkovací průkaz (nebo kompenzační pomůcky), není možné požadovat vystavení duplikátu pro druhého rodiče. Vaše dítě má mít vždy zajištěno veškeré potřeby, to znamená, že musí mít stále při sobě také průkaz ZTP (/P), parkovací průkaz a kompenzační pomůcky. Domluva mezi rodiči ohledně vzájemného půjčování těchto dokladů je tedy vhodná a nutná, protože ani Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, ani spádový úřad práce nemohou být nijak nápomocné. (Naopak by mohlo dojít ke znovuposouzení stavu dítěte a k prošetření celé situace.)

PRŮKAZ ZTP A ZTP/P, PARKOVACÍ PRŮKAZ A PLACENÉ PARKOVIŠTĚ

Tato problematika není legislativně upravena. Záleží vždy na tom, kdo je provozovatelem parkoviště. Pokud město, invalidní občan s platným průkazem OZP a rovněž s platným parkovacím průkazem má právo na placeném parkovišti parkovat zcela zdarma na kterémkoliv místě, pokud obecní nebo městská vyhláška nestanoví jinak. Ve většině městech má však i invalidní osoba, držitel/ka platného parkovacího průkazu, povinnost platit parkovné, zpravidla nejnižší stanovenou částku.

Pokud je však provozovatelem parkoviště soukromá společnost, jste povinni zaplatit plnou částku (i přes ZTP nebo ZTP/P a parkovací průkaz), resp. řídit se parkovacím řádem této společnosti (některé parkování se slevou nebo zdarma poskytují, jiné ne).

Z výše uvedeného je patrné, že jej nutné ověřovat si vždy a všude podmínky bezplatného parkování na webových stránkách konkrétní obce, v informačním turistickém centru nebo přímo na parkovacím automatu.

Jedete-li do cizího města, do zóny placeného parkoviště, ve středu města je možné bezplatně parkovat většinou jen na obecných parkovacich místech pro invalidy. To je tam, kde není pod svislou dopravní značkou umístěna dodatková tabulka s konkrétní SPZ. Zde tedy můžete s Vaším platným parkovacím průkazem většinou parkovat libovolně dlouho. Tato místa však bývají často obsazena. Když vůz zaparkujete kdekoli jinde, na jakékoliv parkovací ploše, musíte zaplatit standardní cenu, ač jste držitel platného průkazu.


PRŮKAZ ZTP A DOPRAVA V PRAZE A V BRNĚ:
Více na toto téma se dozvíte v článku zde.


PRŮKAZ ZTP a ZTP/P A DÁLNIČNÍ ZNÁMKA

Kromě parkovacího průkazu jsou průkazy OZP všech stupňů a k nim patřící výhody platné POUZE v ČR. V zahraničí průkazy veškerých výhod pozbývají.

To v praxi např. znamená, že jako držitel/ka ZTP nebo ZTP/P dálniční mýto neplatíte, ovšem jakmile vjedete na území cizího státu, musíte si zakoupit patřičnou dálniční známku.

Máte-li platný průkaz ZTP či ZTP/P a platný parkovací průkaz, ale vozidlo, v němž jedete, NENÍ Vaše nebo osoby Vám blízké, měl/a byste si zakoupit dálniční známku! To i přesto, že sedíte v autě a jste osobou zdravotně postiženou.

Zákon totiž stanovuje tuto výhodu pro zdravotně postiženého člověka a jeho rodinu, příbuzné, nikoliv pro úplně každého z široké veřejnosti, kdo postiženěho přepravuje.

Pokud tuto podmínku vědomě porušíte, může Vám být, např. při silniční kontrole, udělena pokuta.

Příklad: Jste majitelem/majitelkou průkazu ZTP, ZTP/P, vlastníte platný parkovací průkaz pro osobu těžce zdravotně postiženou a známý Vás veze jeho soukromým vozidlem k lékaři. Na autě Vašeho známého by měla být vylepena patřičná dálniční známka, neboť toto auto není Vaše anebo osoby Vám blízké.
Praxe je k držitelům obou průkazů při jízdě po dálnici bez poplatku přívětivější, paradoxně zdánlivě popírající platnou legislativu. Držitel platného ZTP anebo ZTP/P a platného parkovacího průkazu musí být vždy přítomen ve vozidle a za čelním sklem je umístěn modrý parkovací průkaz. Ověření probíhá dalekohledem, a tím je snížena pravděpodobnost dálniční kontroly. Vidí-li policista platný parkovací průkaz, nechává zpravidla takto označené vozidlo projet. Navíc kontroly na dálnici nebývají časté. Teprve ve chvíli, kdyby bylo něco v nepořádku na vozidle a zastavili by vás kvůli tomu, by došlo k prověřování vlastníka vozidla a příbuzenských vztahů.

Pokud jako držitel/ka průkazu ZTP nebo ZTP/P potřebujete jet po dálnici bez známky, ale nemáte ještě fyzicky vydaný průkaz, vezměte si s sebou originál rozhodnutí z úřadu práce o přiznání průkazu ZTP nebo ZTP/P. Podle Silničního zákona Vám platné rozhodnutí nahrazuje fyzický průkaz. Pro případ kontroly dálniční policií je nanejvýš vhodné správně umístit parkovací průkaz do levého spodního rohu čelního skla z pohledu řidiče. Takto označená vozidla jsou obvykle kontrolována pouze dalekohledem, jestliže nedošlo k nějakému přestupku. Osvobození od dálničního poplatku je vázáno na průkaz ZTP(/P), proto je klíčové, aby se s ním (nebo rozhodnutím o jeho přiznání)jeho držitel případně mohl policii prokázat.

I tak by se mohlo v praxi bohužel stát, že by policista při kontrole trval na předložení průkazu a nemáte-li ho, postoupil by záležitost do přestupkového řízení. Nicméně, kdybyste později doložil Váš průkaz, věc by byla uzavřena bez jakýchkoliv problémů či postihu.

To, že bude policista po předložení platného rozhodnutí z ÚP takto jednat, je však vysoce nepravděpodobné.


PRŮKAZ ZTP, SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ A DÁLNIČNÍ ZNÁMKA

Od 1. 1. 2021 jsou od poplatku na české dálnici osvobozeni i lidé se sluchovým postižením, kteří mají průkaz ZTP.
Aby mohli neslyšící jet po dálnici v Česku zdarma, potřebují platné ZTP a nejlépe i informační kartičku s vyobrazeným přeškrtnutým uchem. Tuto kartičku vystaví tam, kde vystavují klasické parkovací průkazy. A to po předložení občanského průkazu+ průkazu ZTP.
Zdůrazňujeme, že tato informativní kartička nepřináší žádné další výhody, kromě jízdy po dálnici v Česku zdarma. S kartičkou s přeškrtnutým uchem v žádném případě nevzniká nárok na parkování na vyhrazených místech pro vozíčkáře.


PRŮKAZ ZTP, ZTP/P, DÁLNIČNÍ ZNÁMKA A JÍZDA PO DÁLNICI BEZ HENDIKEPOVANÉ OSOBY V AUTĚ

Tato situace není přesně ošetřena zákonem. S policejním prezidiem byla dříve dohodnuta následující výjimka: Pokud např.vezete držitele/ku průkazu ZTP anebo ZTP/P a parkovacího průkazu do lázní a zpět jedete po dálnici již sám/a, smíte i tak jet bez dálniční známky. Kdybyste byli kontrolováni dálniční hlídkou, tato Vás nebude pokutovat. Výjimka byla rovněž zveřejněna na webu Ministerstva dopravy.
Nyní zde již tato výhoda uvedena není a není již několik let platná, ačkoliv ji některé weby či poradenské subjekty stále jako platnou uvádějí.
Dle zákona bez platné dálniční známky může po dálnici jet pouze to vozidlo, v němž je hendikepovaná osoba PRÁVĚ PŘEPRAVOVANÁ.

Pokud v autě tato osoba již nesedí a jedete po dálnici, vozidlo pozbývá výhod a musí být označeno platnou dálniční známkou. Není-li tomu tak, hrozí řidiči bloková pokuta až do výše 2000 KČ.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučujeme:
a/ na zpáteční cestě se dálnici vyhněte
b/ pro zpáteční cestu zakupte dálniční známku. Můžete zakoupit přes portál edalnice.cz tzv. jednodenní dálniční známku za 200 Kč, jejíž platnost běží do půlnoci daného dne (nikoliv 24 hod).

Pokud přepravujete v autě držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, nejedete po dálnici a potřebujete zaparkovat na místě pro invalidy, je to možné, i když řidič a držitel průkazů nejsou příbuzní. Tato podmínka občanského zákoníku se váže pouze k jízdě po dálnici, kdy parkovací průkaz nahrazuje dálnici známku.
Pokud jde o parkování: přepravujete-li kamaráda-držitele průkazů, lze parkovat na místě pro invalidy, protože osoba s hendikepem je právě přepravovaná. Na určitých místech ale ani tak nelze parkovat zdarma libovolně dlouho (viz článek https://pohyblivost.cz/parkovaci-zony-v-brne-a-v-praze.php). Jestliže vezete kamaráda s hendikepem, parkujete na místě vyhrazeném pro invalidy, sám invalidní nejste a chcete se vyhnout pokutě, důrazně doporučujeme: vždy se od auta i zpět k autu vracejte pouze s držitelem obou průkazů.


PRŮKAZ ZTP, ZTP/P A SLEVY V ZAHRANIČÍ

Na veškeré slevy z titulu těchto průkazů má držitel/ka právo jen a pouze v zemi vydání průkazu, kde má také trvalé bydliště. V zahraničí nelze uplatňovat žádné slevy v dopravě ani na vstupném. To v praxi znamená, že držitel českého ZTP (/P) musí na Slovensku a v jakémkoli jiném státě platit plnou cenu MHD a vstupného.
Někdy se stane, že např. na Slovensku slevu z ceny vstupného přece jen dostanete, zvláště trpíte-li viditelným zdravotním omezením, jste vozíčkář/ka. Sleva je Vám však poskytnuta čistě ze solidarity, z dobré vůle prodejce. Jako cizinci Vám dle zákona 329/2011 Sb. na žádnou slevu nárok nevzniká.
Př. Pokud pojedete vlakem z Česka na Slovensko a jste přitom držitelem českého ZTP, pak Vám do hranic bude účtována čtvrtina ceny jízdného a jakmile přejedete na slovenskou stranu, bude účtováno plné jízdné.

V zahraničí, ve státech EU, lze využít jen český parkovací průkaz k parkování na vyhrazených místech. Váš platný parkovací průkaz ale v zahraničí nenahrazuje dálniční známku.Tuto je nutné zakoupit za standardní cenu.


KDO MŮŽE MIMOŘÁDNÉ VÝHODY PRŮKAZŮ OZP ZÍSKAT?

Po splnění zákonných podmínek jsou průkazy TP nebo ZTP nebo ZTP/P vydávány úřadem práce příslušného města osobám s těžkým pohybovým postižením (např. DMO), osobám po amputaci horních či dolních končetin, lidem s roztroušenou sklerózou, s onkologickými diagnózami apod.

O průkaz ZTP nebo ZTP/P si můžete požádat, ačkoliv Vám nebyla přiznána invalidita, nepobíráte příspěvek na péči anebo mobilitu. Každá žádost je posuzována zcela samostatně, dle naprosto odlišných kriterií.


JAK VŠE PROBÍHÁ?

Žadatel o přiznání kteréhokoliv stupně mimořádných výhod vyplní Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením. Vyplněnou žádost pak odevzdá na příslušném úřadě práce, v oddělení pro těžce zdravotně postižené občany. Je třeba předložit ještě platnou občanku.
Za nějakou dobu od odevzdání formuláře bude Vaše žádost předána obvodnímu lékaři, ten výplní další potřebný formulář a poté vše odešle posudkovému lékaři.
Je tedy důležité, aby Váš obvodní lékař měl Vaši aktuální zdravotní dokumentaci. Jde o kopie lékařských nálezů každého odborníka, u něhož se aktuálně s něčím léčíte (ortopedické zprávy, neurolog, rehabilitační lékař, oční aj.) Tyto zprávy by neměly být starší, než 3 měsíce.
Při posuzování nároku na jeden ze tří možných stupňů mimořádných výhod se vychází čistě ze zdravotního stavu žadatele.


KDE VE MĚSTĚ BRNĚ ZÍSKÁM FORMULÁŘ ŽÁDOST O PŘIZNÁNÍ PRŮKAZU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM?

1. Formulář je k dispozici zdarma ke stažení zde


2. Tento dokument je možné si vyzvednout na úřadu práce, Křenová 25.

Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
Úterý: 8:00 - 11:00 hodin
Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 8:00 - 11:00 hodin (jen příjem žádostí a pozvaní)

Na tento úřad práce také žadatel v Brně odevzdá vyplněnou žádost.
O průkaz OZP (dříve průkaz mimořádných výhod) žádají všichni hendikepovaní z Brna právě na ÚP Křenová 25. Čtvrť, v níž žadatel/ka v Brně bydlí, není nijak rozhodující.


3. Dále je možné formulář vyzvednout na Magistrátu města Brna, Koliště 19, v přízemí v socio-info centru.

Úřední hodiny:

Pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin
Úterý a čtvrtek od 8:00 do 13:00 hodin
Pátek od 8:00 do 13:00 hodin

Máte možnost požádat o zaslání prázdného formuláře na Váš e-mail, doma jej vyplnit, vytisknout a následně odevzdat. E-mail: socioinfocentrum@brno.cz


PODÁNÍ PRVNÍ ŽÁDOSTI O PRŮKAZ OZP A PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU

Pokud podáváte na úřadě práce dle Vašeho trvalého bydliště žádost o průkaz OZP, vždy současně s touto žádostí podejte i žádost o příspěvek na mobilitu. Tento činí 900 Kč měsíčně a nárok na něj má každý, komu byl ze zdravotního stavu posudkovým lékařem přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P. Podáte - li obě žádosti současně, při přiznání průkazu ZTP nebo ZTP/P je pak příspěvek na mobilitu doplacen zpětně od data podání žádosti o průkaz OZP. Pokud příspěvek na mobilitu nepodáte, nelze jej zpětně proplatit, i když máte nárok na průkaz ZTP nebo ZTP/P.
Pokud jste žádost o příspěvek na mobilitu zároveň s žádostí o přiznání průkazu OZP nepodali, učiňte tak dodatečně, a to co nejdříve. Nárok na příspěvek vzniká od kalendářního měsíce v němž byla podána žádost, i když je to poslední den daného měsíce.
Jestliže byl přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P, avšak před fyzickým vydáním průkazu, ve fázi podepsání podkladů pro vydání průkazu ZTP nebo ZTP/P žadatel sám nebo zmocněnec podepíše na úřadu práce prohlášení, že je kamkoliv přepravován pouze sanitkou, podpisem nárok na mobilitu zaniká.

Více o příspěvku na mobilitu najdete v článku Co je to mobilita.


ZPŮSOBY PODÁNÍ PRVNÍ ŽÁDOSTI O PRŮKAZ OZP

1. on-line přes bankovní identitu (pokud máte internetové bankovnictví), odkaz na formulář https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-priznani-prukazu-osoby-se-zdravotnim-postizenim.
K žádosti není třeba naskenovat platný občanský průkaz, úřad práce si údaje o Vaší osobě stáhne sám.
Podáte-li žádost on-line, není třeba mít elektronický podpis ani datovou schránku. Není třeba skenner.
Takto vyplníte žádost z domu. Pokud bankovní identitu nemáte a chcete, je nutné se do banky osobně dostavit.
Vaše on-line identita bude zřízena během několika minut, přihlásit se přes bankovní identitu je v praxi možné do 1-2 pracovních dnů. Za tuto dobu už jsou údaje z banky propsány v portálu státní správy, tj. i na stránkách, na kterých jsou on-line formuláře k vyplnění.
Jste-li osobou s omezenou hybností, je vhodné zavolat do banky a požádat bankovního poradce o návštěvu doma a zřízení bankovní identity.
2. osobně na úřadě práce dle místa trvalého bydliště žadatele
3. žádost lze odeslat doporučeně - vzhledem k velkému množství dopisů adresovaných úřadu práce bude Vaše žádost zaevidována do systému cca za 3 týdny od doručení. To ale nemá prakticky na nic vliv a žadatel má v ruce potvrzení o odeslání dopisu z pošty
4. klasickou poštou jako obyčejný dopis se známkou typu A - úřad práce pošle pak žadateli písemné vyrozumění o přerušení řízení, což je jistá forma potvrzení přijetí žádosti. Na toto vyrozumění nijak nereagujte, slouží pouze jako informace o momentálním sbírání všech zdravotních podkladů žadatele.
5. Máte-li datovou schránku a platný elektronický podpis, žádost o přiznání průkazu OZP můžete podat i elektronicky do datové schránky spadového úřadu práce. Adresu datové schránky úřadu najdete na webových stránkách.

Pokud jsou žádosti poslané poštou neúplné, úřad práce Vás sám zkontaktuje s žádostí o doplnění.


PODÁNÍ PRVNÍ ŽÁDOSTI O PRŮKAZ V ZASTOUPENÍ ŽADATELE

Pokud přinesete na spádový úřad práce správně vyplněnou žádost jiné osoby a tuto necháte na podatelně úřadu, nepotřebujete s sebou mít žadné doklady.
Pokud se na podání žádosti jménem jiného člověka domluvíte s referentkou úřadu práce a podáte ji u přepážky, je nutné s sebou vzít platný občanský průkaz Váš i žadatele a ještě plnou moc bez úředně ověřeného podpisu (kvůli tomu, že v žádosti jsou uvedeny platební údaje žadatele).

Plnou moc je možné zformulovat takto : Já, XY, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu zplnomocňuji tímto pana/paní XY, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu k podání žádosti o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP).
Aktuální datum a podpis žadatele.


ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIZNÁNÍ PRŮKAZU ZTP

Krátce před vydáním jakéhokoli rozhodnutí (kladného či záporného) budete spádovým úřadem práce písemně upozorněni na možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, a to do 5 pracovních dní. I když toto nevyužijete, nijak to neovlivní další postup. Pokud se na úřad práce osobně dostavíte a zjistíte, že vše bylo posouzeno kladně, tzn. průkaz ZTP Vám bude ze zdravotního stavu přiznán, můžete podepsat souhlas s posudkem. Bude-li rozhodnutí záporné, tj. přiznán průkaz TP anebo žádný, lze podepsat nesouhlas. Pak víte, že se lze odvolat.
Odvolací lhůta proti rozhodnutí je 15 dnů, počítáno včetně víkendu. Začíná dnem převzetí doporučeného dopisu z úřadu práce, tento den je nultý. 15. den musí Vaše písemné odvolání být na podatelně úřadu práce. Donesete ho buď osobně, pak si necháte na místě udělat kopii, kterou Vám orazí, nebo ho podáte doporučeným dopisem. Jako doklad o podání slouží podací lístek.Rozhodující je datum odeslání - razítko na obálce.
Do odvolání stačí pouze uvést, že s rozhodnutím vydaným dne pod určitým číslem jednacím nesouhlasíte, odatovat a podepsat se. V současné době je,bohužel, odvolání řešeno ve lhůtě jednoho roku až roku a půl, v menších městech trochu kratší dobu. Krátce před tím, než bude Váš případ přiřazen posudkové komisi, budete opět písemně vyzváni k doložení nových lékařských nálezů. Objektivní a důležité jsou v tomto ohledu všechny odborné zprávy potvrzené lékařem, ne subjektivní, byť písemné výpovědi žadatelů nebo jejich rodinných příslušníků o zdravotním stavu. Odvolání je vždy posuzováno jiným lékařem, než při Vaší první žádosti.
Vzor odvolání naleznete zde.


VYZVEDNUTÍ NOVĚ PŘIZNANÉHO PRŮKAZU:

Pokud Vám byl průkaz OZP přiznán nově, jakmile obdržíte pisemné rozhodnutí, nečekejte na výzvu z úřadu práce a osobně jej co nejdříve navštivte.
S sebou vezměte právě ono rozhodnutí, občanský průkaz a 1 aktuální pasovou fotografii.

Na úřadu práce podepíšete podklady pro vydání průkazu. Je nutné, aby se k tomuto účelu na spádový úřad práce osobně dostavil sám držitel nově přiznaného průkazu ZTP nebo ZTP/P, nikoli zástupce, zmocněnec nebo rodinný příslušník. Platí to i pro držitele se sníženou hybností nebo s hybností velice špatnou. Na osobní návštěvě držitele trvají všechny pobočky úřadu práce, protože právě tento podpis bude na zadní straně průkazu.

V individuálních případech lze domluvit s referentkou, aby podklady pro vydání průkazu předala rodinnému příslušníkovi, tento je doma předá držiteli, který se v klidu podepíše a druhý den potom podklady pro vydání průkazu rodinný příslušník podepsané vrátí úřadu práce.
Upozorňujeme však, že takový postup záleží čistě na rozhodnutí referenta. Referent úřadu práce není povinen vyhovět.

Nový průkaz který bude hotov přibližně za 10 kalendářních dnů. Některé pobočky úřadu práce klienta telefonicky informují, že si již může průkaz vyzvednout, ne však každá, z časových důvodů.

Jakmile žadatel osobně podepsal podklady pro vydání průkazu a průkaz je připraven k vyzvednutí na spádovém úřadě práce, vyzvednout fyzickou kartičku-průkaz je možné v zastoupení.
Buď oficiální osobou zmocněnce nebo kteroukoliv osobou, které žadatel podepíše plnou moc. Tato plná moc musí být podepsaná i osobou zmocněnou. Je nutná plná moc, ale ne s úředně ověřenými podpisy.
S sebou si pro vyzvednutí vezměte občanský průkaz žádatele i Váš, plnou moc a 30 Kč v hotovosti na zaplacení administrativního poplatku.


VYZVEDNUTÍ PŘIZNANÉHO PRŮKAZU V ZASTOUPENÍ

Vzor plné moci zde

Pokud Vám byl přiznán průkaz OZP, ale Vy sám/a si jej nemůžete vyzvednout kvůli znacně omezené hybnosti či neschopnosti pohybu vůbec, můžete tímto úkolem pověřit Vámi určenou osobu.

Osoba jednající Vaším jménem musí na ÚP doložit:
• platný občanský průkaz svůj i žadatele
• podepsanou plnou moc bez nutnosti úředně ověřených podpisů, pokud se jedná
  pouze o 1 řízení, tedy pouze o vyzvednutí průkazu
• potvrzení Vašeho praktického (obvodního) lékaře o skutečnosti,
  že žadatel není schopen pohybu a tudíž se nemůže sám dostavit na ÚP
• rozhodnutí o přiznání nového průkazu
• 1 aktuální fotografii žadatele pasového formátu, případně dřívejší průkaz
  ZTP (ZTP/P)

Je dobré zkontaktovat telefonicky předem kompetentní osobu ÚP, vysvětlit všechny okolnosti a následně se dohodnout na způsobu řešení situace.


PRŮKAZ OZP A ZMĚNA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ DRŽITELE

Napište oznámení na úřad práce dle stávajícího trvalého bydliště (to před přestěhováním).

Návrh textu oznámení:
Datum
Oznámení o změně adresy trvalého bydliště

Já, XY nar., rodné číslo, držitel/ka průkazu ZTP a příspěvku na mobilitu oznamuji, že jsem se ke dni celé datum přestěhoval/a na celou adresu, název města, PSČ.

S pozdravem a Váš vlastnoruční podpis.

Toto oznámení pak můžete na podatelnu úřadu práce osobně přinést nebo doporučeně odeslat na oddělení průkazů OZP a příspěvku na mobilitu.

Současný úřad by pak měl vzít tuto skutečnost na vědomí a dát vědět úřadu práce dle Vašeho nového bydliště, i s přeposláním Vaší dokumentace.

Toto udělejte ve chvíli, kdy už máte starý občanský průkaz s ústřihlými rohy a žlutým změnovým lístečkem. Nemusíte čekat až na občanku nově vyrobenou.


PRŮKAZ OZP A ZMĚNA PŘÍJMENÍ ŽENY

Dostavte se osobně na spádový úřad práce. Není nutné čekat na vystavení oddacího listu. Přijít můžete i s občanským průkazem s ustřihlými rožky a se zeleným změnovým lístkem, na němž je Vaše nové příjmení uvedeno. Vezměte si ovšem s sebou 1 aktuální fotografii pasového formátu.
Referen/ka ÚP zanese do počítače nové příjmení.
Jedná se o čistě administrativní úkon, není nutné podávat novou žádost ani nic jiného.
Podepíšete pouze poklady pro vydání nového průkazu. Za přibližně 10 dní je možné si na úřadě vyzvednout nový průkaz s aktuálním příjmením.
Vydání tohoto průkazu je spojeno s poplatkem 30 Kč v hotovosti.
Původní průkaz vraťte úřadu práce.

Pokud jste držitelkou průkazu ZTP anebo ZTP/P, upozorňujeme, že je také nutná výměna parkovacího průkazu do auta.Výměnu průkazů parkovacích v Brně provádí Magistrát města Brna, Koliště 19.Tato je okamžitá a bezplatná. K výměně parkovacího průkazu se však dostavte až s novým ZTP. Také je třeba 1 nová fotografie pasového formátu.


KONČÍČÍ PLATNOST PRŮKAZU ZTP nebo ZTP/P a prodloužení

Pokud Vám bude končit platnost průkazu ZTP nebo ZTP/P, úřad práce dle Vašeho trvalého bydliště je nově povinen Vás o této skutečnosti předem a včas informovat, a to cca 3 měsíce před koncem platnosti písemným oznámením.
Při žádosti o prodloužení platnosti průkazu je nutné vyplnit formulář Žádost o přiznání průkazu OZP a současně žádost o příspěvek na mobilitu.

Způsoby podání žádosti o prodloužení platnosti průkazu jsou shodné jako při žádosti první: osobně na podatelnu úřadu práce dle Vašeho trvalého bydliště doporučeným dopisem klasickou poštou jako obyčejné psaní-přípustné, avšak ne příliš vhodné elektronicky z Vaší datové schránky do datové schránky úřadu práce. Adresu (email) datové schránky úřadu najdete na webových stránkách.

Žádost může na podatelnu úřadu práce doručit kdokoliv z rodiny, není třeba žádná plná moc, ani občanský průkaz žadatele. V tom to případě je vhodné požádat na úřadu o kopii první strany formuláře a nechat si ji orazítkovat. Úřad práce je povinen tento požadavek splnit.


ZTRÁTA PRŮKAZU

Pokud dojde ke ztrátě průkazu, bude vydán další průkaz, ale již se správním poplatkem 200 Kč, a to s výjimkou prokázané krádeže průkazu při násilném trestném činu - přepadení. V tom případě je pak nutné doložit úřadu práce protokol o události a poplatek za vydání nového průkazu se promíjí.

Ve všech jiných případech musíte správní poplatek 200 Kč uhradit.
Nahlášení ztráty Vašeho průkazu ke spádovému úřadu práce nelze provést telefonicky.

Jakmile ztrátu průkazu zjistíte, navštivte v nejbližší úřední den úřad práce v místě trvalého bydliště. S sebou si vezměte Váš občanský průkaz a 1 aktuální fotografii pasového formátu.
Jiné doklady nejsou třeba.
Na úřadu práce bude do systému zadána výroba nového průkazu a vy podepíšete podklady.
Nový průkaz je žadateli vydán do přibližně 3 týdnů, ne na počkání. Poplatek 200 Kč zaplatíte až při převzetí průkazu nového, a to hotově.

Průkaz nemusí vyzvednout žadatel osobně. K vyzednutí nově vydaného průkazu je možné zplnomocnit někoho z rodiny. Stačí plná moc bez úředního ověření.

Kdyby byl v období od nahlášení ztráty průkazu do vyzvednutí nového nalezen průkaz původní (např. by ho někdo našel a odevzdal na nejbližší pobočce ÚP), je již neplatný a měl by být zničen.

V období od nahlášení ztráty do vydání nového průkazu nemá držitel/ka žadné právo využívat výhod průkazu. To v praxi znamená, že je nutné platit plnou cenu za MHD. Revizorovi při kontrole jízdného nestačí potvrzení z úřadu práce, že se ZTP či ZTP/P právě vyrábí. Zdarma můžete jezdit v MHD až od okamžiku, kdy máte fyzicky u sebe nově vydaný průkaz, a jste tedy jeho držitelem/držitelkou.


PRŮKAZ OZP A ÚMRTÍ JEHO DRŽITELE

V takovém případě je někdo z nejbližších příbuzných povinen do 3 dnů telefonicky zkontaktovat úřad práce dle trvalého bydliště držitele průkazu a úmrtí ústně oznámit. Nečekejte až na vydání úmrtního listu.
Pro tento telefonický rozhovor u sebe mějte rodné číslo osoby, která zemřela, upozorněte na příspěvek na mobilitu a na příspěvek na péči, pokud některý z nich zemřelý/á pobíral.

Jakmile bude úmrtní list později vystaven, dostavte se osobně na úřad práce a předejte tam jeho kopii. Tato nemusí být notářsky ověřena.

Vraťte rovněž co nejdříve originál průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Pokud by průkaz nebyl vrácen nebo pokud by byl úmyslně zničen, zneužity jeho výhody, jedná se o přestupek s možnou sankcí až 20 000 Kč.


POZNÁMKA:

Oficiální označení průkaz TP, ZTP, ZTP/P je v praxi zaměňováno za kartu TP, ZTP a ZTP/P. Jedná se o slova téhož významu, je jedno, jestli řekněte průkaz ZTP anebo karta ZTP.

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná


Datum zveřejnění příspěvku: 7. 3. 2013
Datum poslední aktualizace textu: 23. 4. 2024


Související články:

Co je to mobilita

Parkovací průkaz pro osobu těžce zdravotně postiženou

Co je příspěvek na péči u dospělých osob


Máte dotaz? V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.

Kontaktní formulář


seznam všech článků a informací   |   úvodní stránka


Telefonické dotazy přijímáme
a zodpovídáme denně
pondělí až pátek
od 8.00 do 13.00 hod.
Nevolejte později ani o víkendu.
Pokud se Vám právě nemohu
věnovat, co nejdříve zavolám
zpět.
Vaše neúspěšné volání
je vždycky zaznamenáno.

E-mailové dotazy přijímáme
nepřetržitě, odpovídat
se snažíme co možná
nejdříve, obvykle v rozmezí
1-2 pracovních dnů, o letních
prázdninách 4-5 pracovních
dnů, dle charakteru Vašeho
dotazu.

Osobním setkáním s klienty
se věnujeme vždy v pondělí
a ve čtvrtek od 12.30
do 13.30 hod., a to na našem
poradenském pracovišti
v budově ZŠ Staňkova 14,
vchod z boční strany
z ulice Rybníček 7.
Do poradny je nutné
se telefonicky objednat
alespoň 1 pracovní den předem.
Případné změny oproti
standardnímu provozu bývají
dostatečně předem zveřejněny
v aktualitách.


Kontakt Kontakt

Mgr. Lenka Jiřičná
Mgr. Kamila Novotná
Ing. Marcela Kodýtková

poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s.

Telefon: +420 511 119 400
+420 511 110 116

E-mail: poradna@pohyblivost.cz

Web: www.pohyblivost.cz


Parkovací zóny v Brně a v Praze
Poradna pro rodiče dětí s ADHD a odborníky, kteří s dětmi s ADHD pracují
Výměna průkazů OZP
a příspěvek na mobilitu
Služby osobní asistence
a terénních odlehčovacích
služeb
Příspěvek na úpravu motorového vozidla
Příspěvek na zvláštní
kompenzační pomůcku -
motorové vozidlo
Vyzvednutí poštovní zásilky
v zastoupení adresáta
s výrazným pohybovým
omezením
Sociální dávky v mateřství -
peněžitá pomoc v mateřství
a rodičovský příspěvek
Vyhrazené parkování
Možnosti vystavení úředně
ověřené plné moci
Příspěvky, slevy
a preventivní programy
zdravotních pojišťoven -
obecné informace
Možnosti přepravy na odborné
vyšetření nebo specializované
pracoviště u klientů s výrazně
omezenou hybností a s jinými
vážnými diagnózami
Příspěvek na bydlení
Financování kompenzačních
pomůcek
Parkovací průkaz pro osobu
zdravotně postiženou
Euroklíč
Co je příspěvek na péči
u dospělých osob
Co je příspěvek na péči u dětí
Co je to karta, průkaz TP, ZTP
a ZTP/P


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa z.s., Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji | Změnit nastavení souborů cookies