Pohyblivost.cz - Poradna nejen pro handicapované
Úvodní stránka
Poradenská sekce
O mně
Aktuality
Nejčastější dotazy
Články, informace
Formuláře ke stažení
Nabídka práce pro osoby
se zdravotním postižením
Klientská hodnocení poradny
Kontakt


Formuláře ke stažení


Průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP) s označením TP (těžké postižení ), ZTP (zvlášť těžké postižení) a ZTP/P (zvlášť těžké postižení s průvodcem)

Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením

Slouží pro podání prvního průkazu žadatele. Žádost podáte na úřadu práce dle místa Vašeho trvalého bydliště (v Brně všichni na Křenové 25).

formulář ke staženíŽádost o změnu nároku na průkaz OZP

Formulář slouží k podání žádosti o prodloužení platnosti Vašeho stávajícího průkazu, pokud se blíží konec Vašeho zdravotního posudku. Podává se zpravidla 3 měsíce před skončením této platnosti.Dále volíte tento typ formuláře, máte-li aktuálně např. TP a chcete zvýšení na ZTP.

formulář ke stažení
Žádost o příspěvek na mobilitu

Žádost o příspěvek na mobilitu podejte ve stejný den a na stejném pracovišti úřadu práce jako budete podávat žádost o přiznání průkazu OZP.
Příspěvek na mobilitu činí 550 Kč měsíčně a nárok máte automaticky při přiznání průkazu ZTP či ZTP/P.
Žádost o příspěvek na mobilitu musíte podat současně s žádostí o přiznání průkazu OZP, ve stejnou chvíli.

Příspěvek slouží k částečné úhradě nákladů na Vaši individuální dopravu. Žádost o příspěvek na mobilitu podejte i tehdy, nemáte-li vlastní vůz.

formulář ke stažení
Žádost o příspěvek na péči

O příspěvek na péči můžete požádat, aniž by Vám byla přiznána invalidita, také bez průkazu ZTP anebo ZTP/P.
Tuto žádost podáte kdykoliv, pokud máte nějaké zdravotní omezení a Váš stav vyžaduje pomoc druhé osoby.

Tento formulář je stejný pro děti i dospělé.

formulář ke staženíNávrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči

Formulář je opět stejný pro děti a dospělé. Podáváte ho, pobírate-li nyní 880 Kč měsíčně a chtěli byste např. 4400 Kč. V tomto případě bude Váš aktuální zdravotní stav opět posuzován lékařskou posudkovou komisí a znovu proběhne i sociální šetření.

formulář ke staženíZvýšení příspěvku na péči

Formulář slouží ke zvýšení již přiznaného příspěvku o 2000 KČ měsíčně u dětí ve věku od 4 do 7 let, kterým byl přiznán III. nebo IV. stupeň závislosti. Příspěvek je podporou dítěte se závažným postižením. V tomto věkovém rozmezí nejsou zkoumány a brány v potaz příjmy rodičů a zvýšení je přiznáváno automaticky.
O zvýšení příspěvku můžete žádat až do 18 let dítěte, po 7.roce jsou však i u dítěte ve III. nebo IV. stupni závislosti zkoumány příjmy rodičů.

Formulář použijete také u dítěte s přiznaným I. nebo II. stupněm příspěvku na péči, jestliže o zvýšení žádáte z důvodu nízkých příjmů (např. rodina s 1 rodičem). Příjmy jsou zkoumány.

formulář ke staženíOznámení o poskytovateli pomoci

Formulář vyplníte a odevzdáte na úřadu práce dle trvalého bydliště osoby, o kterou budete oficiálně pečovat.
Jedná-li se o člověka ve stupni závislosti II, III nebo IV a Vy nejste zaměstnaná/ý, jako osobě pečující hradí Vaše sociální a zdravotní pojištění stát, a to počínaje dnem registrace na úřadě práce.
Dále je nutné vyžádat si z úřadu práce potvrzení o dosavadním poskytování péče. Toto osobně předložíte na Okresní správě sociálního zabezpečení dle Vašeho trvalého bydliště jako osoby pečující. Následně stejný dokument odešlete doporučeně ČSSZ Praha.
Další důležité informace k tomuto tématu najdete v článku Co je příspěvek na péči dospělých.

formulář ke stažení
Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Formulář je platný jednak pro příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku - motorové vozidlo, jednak pro další kompenzační pomůcky.
Jestliže žádáte konkrétně o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku - motorové vozidlo (auto), vyplňte tyto oddíly formuláře:
A, D, F, G, H, J, K.
Formulář Příspěvek na zvláštní pomůcku vyplňujete i v případě, že žádáte o příspěvek na úpravu motorového vozidla.
Do oddílu G - požadovaná zvláštní pomůcka -vepíšete úprava motorového vozidla.

formulář ke staženíDoklad o výši čtvrtletního příjmu – příspěvek na zvláštní pomůcku

U příspěvku na zvláštní kompenzační pomůcku - motorové vozidlo je úřadem práce prováděno sociální šetření v bytě žadatele a jsou zjišťovány příjmy za předchozí 3 měsíce. To jak přímo Vaše, tak osob žijících ve společné domácnosti.

Za příjem je považován invalidní důchod, ale tento údaj nedokládáte, úřad práce si jej zjistí sám. Dále je do příjmů počítána také zaměstnanecká mzda.

Do příjmů naopak NENÍ započítáván příspěvek na péči v jakékoliv výši ani příspěvek na mobilitu.

U jiných kompenzačních pomůcek, než motorové vozidlo, nejsou příjmy žadatele zjišťovány. Úřad práce zde při nároku hradí až 90% předpokládané ceny. Příjmy žadatele jsou požadovány pouze při problémech s uhrazením 10% spoluúčasti. Víte-li, že nemáte dost peněz na tento doplatek, oznamte to hned na počátku.

U jiných kompenzačních pomůcek, než je motorové vozidlo, je sociální šetření v bytě žadatele prováděno dle potřeb úřadu práce, např. při žádosti o přestavbu koupelny, kterou lze pomocí tohoto příspěvku také financovat.

formulář ke staženíProhlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech

Tento typ formuláře žadatel vyplní i při žádosti o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku - motorové vozidlo. Prohlášení o celkových sociálně - majetkových poměrech žadatele je povinnou součástí žádosti o příspěvek na motorové vozidlo. Úřad práce tedy má právo vyplnění údajů v tomto prohlášení po Vás požadovat.

formulář ke stažení
Sociální dávky v mateřství

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství (PPM) vypisuje gynekolog 6-8 týdnů před plánovaným porodem a odevzdáte ji zaměstnavateli. Ten vyřídí vše další a Vám příjde poštou rozhodnutí o přiznání PPM.

Žádost o rodičovský příspěvek

Podávají všechny maminky z Brna, i ty s hendikepem, na Úřadu práce Polní 37, Brno.
S sebou vezměte Váš občanský průkaz, originál rodného listu dítěte a vyplněný doklad o výši čtvrtletního příjmu - Vašeho i manžela/partnera.
Doklad vyplní zaměstnavatel. Je-li Vaším příjmem jen invalidní důchod, potvrzení není třeba.

Do příjmů není započítáván příspěvek na péči ani příspěvek na mobilitu.

Jesliže Vám nárok na PPM nevzniká, podáte žádost o rodičovský příspěvek hned po narození miminka. K žádosti však musíte doložit i formulář žádanky o PPM od gynekologa.
Jestliže jste pobírala PPM, žádost o rodičovský příspěvek podáte na úřadu práce počínaje 7.měsícem věku miminka. Je nutno doložit potvrzení o ukončení PPM z Okresní správy sociálního zabezpečení podle sídla zaměstnavatele.

Pokud jste před nástupem na rodičovský příspěvek nepracovala, ale přivydělávala si, je nutno k žádosti o rodičovský příspěvek také doložit potvrzení, že Vám na PPM nevzniká nárok, a to z Okresní správy sociálního zabezpečení dle sídla instituce, u níž přivýdělek probíhal.

formulář ke staženíDoklad o výši čtvrtletního příjmu

formulář ke staženíVolba výše rodičovského příspěvku

Tento formulář použijete, pobíráte-li aktuálně Vy (nebo partner) rodičovský příspěvek a přejete si změnit původní plánovanou délku. Změna se samozřejmě projeví na výši měsíční částky, která Vám poté bude úřadem práce vyplácena.
O této změně budete informováni také dopisem z úřadu práce s uvedením aktuální výše rodičovského příspěvku za kalendářní měsíc a jeho platnosti.

formulář ke staženíŽádost o porodné

Žádost o porodné se podává také na adrese Polní 37, Brno.
Kromě občanského průkazu a rodného listu miminka je třeba doložit příjem Váš a manželův za poslední 3 měsíce.
Pokud jsou oba rodiče v důchodě, toto potvrzení se nedokládá.
Do příjmu není započítáván příspěvek na péči ani mobilita.
Pokud jsou příjmy rodičů v součtu příliš vysoké, žádost o porodné se zamítá i u prvního dítěte.

formulář ke staženíPřídavky na dítě

Žádost o přídavek na dítě podáte na úřadu práce, Polní 37, Brno.
Je nutno doložit občanský průkaz matky, rodný list miminka a vyplněný formulář potvrzení ročního příjmu obou rodičů.
Nárok na přídavky získá v obecné rovině malokterá rodina. Je přiznán např. dítěti s jedním rodičem.

formulář ke stažení - Žádost o přídavek na dítě

formulář ke stažení - Doklad o výši ročního příjmu
Příkaz ke zdravotnímu transportu

Formulář vyplňuje za všech okolností a vždy (praktický) lékař, který by ho rovněž měl mít u sebe v ordinaci.
Právě on svým podpisem, razítkem a datumovkou potvrzuje Vaši zdravotní indikaci.
Sanitku na konkrétní den a hodinu objednává sám pacient, mimo situace propuštění ze zdravotnického zařízení (např. po operaci).
Oba listy, jak originál, tak i kopii, odevzdáte posádce sanitky.
Formulář je stejný pro všechny pojišťovny.

formulář ke stažení
Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem

1. stranu formuláře Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem vyplní vždy Váš lékař, a to před uskutečněním jízdy.
Na zadní stranu je nutné získat razítko, datum a podpis cílového odborného pracoviště. Pokud se to nepovede, nárok na částečné proplacení cesty Vaší pojišťovnou zaniká. Vzdálenost=ujeté kilometry propočítá kompetentní osoba pojišťovny, údaj nikdy nevpisuje sám žadatel.
Abyste získal/a na "cesťák" nárok, musíte se přepravovat soukromým vozem (nikoli služebním) a naopak NESMÍTE vozidlo řídít Vy sám/a, někdo Vás někam musí vézt.
Pro všechny pojišťovny u nás existuje jen jeden typ tohoto formuláře.

formulář ke stažení
Máte dotaz, nebo mne chcete kontaktovat?
V případě zájmu můžete využít kontaktní formulář.


Kontaktní formulář


úvodní stránka


© POHYBLIVOST.CZ - poradenství pro handicapované
Agnis Rosa, Mgr. Lenka Jiřičná

Nakládání s osobními údaji